Skip to main content
فهرست مقالات

پیشگیری غیر کیفری در جرایم اینترنتی

نویسنده:

(12 صفحه - از 219 تا 230)

کلیدواژه ها :

پیشگیری وضعی ،پیشگیری کیفری ،فضای سایبری ،پلیس فتا

کلید واژه های ماشینی : جرایم ، پیش‌گیری غیر کیفری در جرایم ، جرایم سایبری ، پیش‌گیری ، فضای تبادل اطلاعات ، مجرمان ، پیش‌گیری وضعی از جرایم رایانه‏ای ، جرایم رایانه‏ای ، پلیس ، جرایم اینترنتی

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ واراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺛﺮات و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺜﺒﺘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﺳﺎن ﺷﺪن اﻣﻮر، ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪن اﻣﻮر و...ﮐﻪ دارد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺨﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه. ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﻓﻀﺎی ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﺮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع اﺣﻮال ﺧﺎﺻﯽ دارد از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان، ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎن، ﺑﺪون ﻣﺮز ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻓﻀﺎ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم، ﮐﺜﺮت ﺑﺰه دﯾﺪﮔﺎن. ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﺬف اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﻓﺮاد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺎک سازی ﺟﻮاﻣﻊ از ﺣﯿﺚ وﺟﻮد ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﻟﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪام ﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روش ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﻤﻮد. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﮐﯿﻔﺮی و ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﺟﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﻮد.

خلاصه ماشینی:

"امروزه با همه گیر شدن اینترنت و فضای سایبر و پیشرفت امور به وضوح روشن است که تمامی امور خرد و کلان زندگی بشر تحت تایر این تکنولوژی قرار گرفنه است که شاهد آن هستیم تمامی اقشار جامعه از قبیل مردان، زنان، نوجوانان و حتی خردسالان، پیران و کم سوادان به این دنیا پا گذاشته و این فضا باعث حذف محدودیت های مکانی و مرزی میشود و افراد میتوانند با ایجاد شبکه جهانی که به وجود آمده است به راحتی در سراسر دنیا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ما شاهد این هستیم کشور ما در بحث پیشگیری اعم از پیشگیری کیفری و غیر کیفری در مورد جرایم رایانه ای موفق نبوده و با توجه به پیشرفت روزافزون این تکنولوژی و فراوانی وسایل نوین در جهت ارتکاب جرایم سایبری لازم است که اهداف بلند مدتی از قبیل پیشگیری اجنماعی و وضعی و حتی تهیه قوانین مفید و کارآمد اقدام کرده تا به دنبال ارایه راهکارهای پیشگیری برای جلوگیری از تکرار این جرایم باشیم تا با نهادینه سازی فرهنگ و اخلاق شاهد فضای مثبت وکارآمد این تکنولوژی در آینده باشیم و همانگونه که در برخورد با جرایم فیزیکی سیاست های جنایی و تقنینی متفاوت و ویژه ای را اتخاذ میکنیم لازم است در مورد جرایم سایبری نیز از اینگونه تدابیر نیز استفاده شود زیرا در واقع در جهان کنونی تمامی افراد دارای دو نوع زندگی هستند یکی زندگی واقعی و دوم زندگی مجازی هستند و با توجه به شرایطی که در این تحقیق نسبت به جرایم سایبری ذکر خواهد شد ارتکاب اینگونه جرایم در فضای سایبر بسیار آسان تر و کم خطر تر برای مجرمین میباشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.