Skip to main content
فهرست مقالات

«جفت‌‌ جوی» یا «جفت و جوی» (پیشنهادی برای تصحیح بیتی از شاهنامه)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (11 صفحه - از 131 تا 141)

کلید واژه های ماشینی : شاهنامه ، جفت جوی ، جفـت ، فارسی ، اسـت کـه جفت جوی ، تصحیح بیتی از شاهنامه ، جـوی ، فردوسی ، ضبط ، جفـت جـوی

خلاصه ماشینی:

"در میان این توصیف ، دو بیت که در تمامی نسخ موجـود بلافاصـله پـس از یکـدیگر قـرار گرفتـه انـد در شاهنامۀ ویراستۀ خالقی مطلق چنین آمده است : نوازنــــــده بلــــبل بــه بــاغ انــدرون گـرازنـــــده آهـــــــو بــــه راغ انـــــدرون همیشــه نیاسـاید (١) از جفـت جـوی (٢) همه سـاله هـر جـای رنـگ اسـت و بـوی (٣) - استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز mh_jalalian@hotmail. نکتـۀ دیگـر ایـن کـه صـورت «جفت جوی» هرچند در معنای صفت فاعلی معنای چندان خوشایندی به بیـت نمـیبخشـد، صـورت دشواری نیست که بتواند باعث این همه اختلاف در نسخه ها شود، و اگر همین صورت در اصل بیـت بود، به احتمال قریب به یقین ، مستنسخان آن را به همان صورت ضبط میکردنـد؛ چـه در هفـت بیـت دیگری که این واژه در آن ها به کار رفته در دست نویس ها کمترین اختلاف ها در مورد آن وجود دارد. یکی از مـاده هـای مضـارع ریشـۀ yaog در زبان اوسـتایی صـورت ریشـه -سـتاکی -yaog اسـت ( column :١٩٠٤ ,Bartholomae ١٢٢٧) که طبق تحولات آوایی با تبدیل y آغازی به ̌j و g پایانی به y در فارسی میانه باید بـه صـورت مادة مضارع -yoj باقی مانده باشد و این صورت اگرچه به صـورت مسـتقل در زبـان فارسـی بـه کـار نرفته – و یا شاید به کار رفته اما در متون ضبط نشده و یا نگارنـده از آن بـیاطـلاع اسـت - بـه عنـوان جزء دوم ترکیب «جفت و جوی» توسط فردوسی در این بیت اسـتفاده شـده اسـت ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.