Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر کارشیفتگی (اعتیاد به کار) بر اخلاق حرفه ای

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (22 صفحه - از 39 تا 60)

کلیدواژه ها :

اخلاق حرفه ای ،عجین شدن با کار ،کارشیفتگی ،لذت بردن از کار ،تمایل درونی به کار

کلید واژه های ماشینی : اخلاق ، حرفه‌ای ، کارشیفتگی ، اخلاق حرفه‌ای کارکنان ، اعتیاد به کار ، شغلی ، کار ، اخلاق حرفه‌ای تأثیر مستقیم ، لذت ، اخلاق حرفه‌ای تأثیر معناداری

زمینه و هدف: فشارها و خواسته های نامحدود سازمانی، افراد را مجبور می کند که مدام در حال کار کردن باشند؛ در نتیجه، احتمال شکل گیری «کارشیفتگی» در آن ها افزایش می یابد. پدیده کارشیفتگی به ویژه در مشاغلی همچون نظامی که به دقت و تعهد زیادی نیاز دارد، به چشم می خورد. در این پژوهش، برآنیم تا تاثیر کارشیفتگی را بر اخلاق حرفه ای کارکنان نیروی انتظامی قزوین بررسی کنیم. روش شناسی: این پژوهش، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان فرماندهی انتظامی استان قزوین است؛ همچنین تعداد نمونه آماری، 151 نفر؛ روش نمونه گیری، تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است. جهت تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، فرضیه اصلی؛ یعنی «کارشیفتگی، بر اخلاق حرفه ای کارکنان تاثیر مستقیم و معنادار دارد»، تایید شد. از میان فرضیه های فرعی، دو فرضیه که بیان می کردند «لذت بردن از کار و عجین شدن با کار دارای تاثیر مستقیم و معنادار بر اخلاق حرفه ای هستند»، تایید و نیز «تاثیر مستقیم و معنادار تمایل درونی بر اخلاق حرفه ای» رد شد. نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مثبت و معنادار کارشیفتگی بر اخلاق حرفه ای، مدیران و فرماندهان باید جهت تقویت شکل مثبت کارشیفتگی و همچنین جلوگیری از بروز شکل افراطی و منفی کارشیفتگی، برنامه ریزی های لازم مانند برگزاری دوره های آموزشی را در دستور کار خود قرار دهند.

خلاصه ماشینی:

"سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی ، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوی مبناهای نظری در این رابطه بوده تا بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سـازند؛ بنابراین یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سـطوح مختلـف ، چگـونگی ایجاد بسترهای مناسب بـرای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه ها است تـا آن هـا بـا حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفـه خـود، بـه کـار بپردازنـد و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. Okppara & Win - باکر ١(٢٠٠٨)، در پژوهش خود که با هدف «تعیین رابطه تجربه شیفتگی و رضـایت شغلی » بود؛ به این نتیجه رسید که بین سه بعد شیفتگی و رضایت شغلی ، همبسـتگی مثبت و معناداری وجود دارد و بعد لذت کاری از بالاترین ضریب همبستگی با رضایت شغلی برخوردار بود. عجین شدن کارشیفتگی اخلاق حرفه ای تمایل درونی (الگوی اسپنس و رابینز) لذت از کار شکل ١: الگوی مفهومی تحقیق فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی : آیا کارشیفتگی ، تأثیر مثبت و معناداری بر اخـلاق حرفـه ای کارکنـان فرماندهی انتظامی استان قزوین دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1. با توجه به این که مقدار آماره تی ، خارج بازه معنـاداری اسـت (بیشـتر از ١/٩٦ شـده است ) (p ൏٠٠٥)؛ با احتمال ٠/٩٥، ادعای محقق مبنی بر این که «لذت بردن از کار بر اخلاق حرفه ای تأثیر معناداری دارد» تأیید می شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.