Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه سبک زندگی، سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی در زنان معتاد و عادی شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 5 تا 16)

کلیدواژه ها :

تهران ،رضایت زناشویی ،زنان معتاد ،سبک زند گی ،د لبستگی

کلید واژه های ماشینی : رضایت زناشویی ، زنان ، سبک ، دلبستگی ، لبستگی ، رضایت زناشویی در زنان معتاد ، مواد مخدر ، سبک زندگی ، سبک زند ، زنان معتاد

زمینه و هدف: سبک زندگی، بخشی از زندگی است که به طور عملی تحقق یافته و دربردارند ه طیف کامل فعالیت هایی است که افراد در زندگی روزمره خود انجام می دهند . هد ف از پژوهش حاضر، مقایسه سبک زندگی، سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی در زنان معتاد و عادی شهر تهران بود . روش: روش تحقیق توصیفی با مطالعه تطبیقی است. ۲۰۰ نفر آزمودنی د اوطلب شامل ۱۰۰ نفر زن معتاد و ۱۰۰ نفر غیرمعتاد در آزمون شرکت کردند . برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه سبک زندگی، سبک دلبستگی بزرگسال و رضایت زناشویی انریچ استفاد ه شد ه است. د اد ه ها با روش های آماری تحلیل واریانس چند متغیری آماری، تحلیل واریانس تک متغیری و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند . یافته ها: میانگین نمرات سبک زند گی، سبک های د لبستگی ایمن، اجتنابی، د وسوگرا و همچنین رضایت زناشویی در د و گروه زنان عادی و معتاد ، در سطح معناداری(0/1>p) تفاوت د ارند . زنان عادی دارای میزان میانگین بالاتری نسبت به زنان معتاد هستند و این نشان می دهد که زنان عادی از سبک زندگی مناسب تر و همچنین رضایت زناشویی بالاتری برخوردار هستند . همچنین زنان معتاد بیشتر از سبک د لبستگی اجتنابی و دوسوگرا استفاد ه می کنند . نتیجه گیری: با توجه به نتایج به د ست آمد ه توصیه می شود مسئولین اعم از د انشگاه و فرماند هی های استان ها شرایطی را مهیا نمایند تا از طریق به کارگیری زنان د ر حوزه مبارزه با مواد مخد ر رسالت اصلی پلیس زن را فراهم نمایند .

خلاصه ماشینی:

"Mikulincer & Shaver مهرابیزاده ، شهنی ییلاق و فتحی (١٣٨٧) نشان د ادند که وابستگی به مواد مخدر د ر نوجوانان را می توان بر اساس متغیرهای افسرد گی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و وضعیت اقتصادی - اجتماعی پیش بینی نمود. پورغفاری، پاشا و عطاری (١٣٨٨) نشان دادند که آموزش مؤلفه های سبک زندگی مبتنی بر رویکرد روان شناسی فردی باعث افزایش رضایت زناشویی کلی و همچنین مؤلفه های آن (رضایت ، مسائل شخصیتی، ارتباط زناشویی، مهارت حل تعارض ، مد یریت مالی، فعالیت های مربوط به اوقات فراغت ، روابط جنسی، فرزندان و فرزندپروری، خانواده و دوستان و جهت گیری مذهبی) میشود که این یافته ها در سطح ٠/٠٥ p معنادار بودند. آزمون t مستقل برای مقایسه دو گروه در متغیرهای سبک زندگی و رضایت زناشویی متغیر گروه تعداد df t p سلامت جسمانی زنان عادی 100 198 3/6** 1/0 زنان معتاد 100 ورزش و تندرستی زنان عادی 100 198 70/2* 45/0 زنان معتاد 100 کنترل وزن و تغذیه زنان عادی 100 198 2/12** 1/0 زنان معتاد 100 پیشگیری از بیماریها زنان عادی 100 198 70/15** 1/0 زنان معتاد 100 سلامت روان شناختی زنان عادی 100 198 3/3* 23/0 زنان معتاد 100 سلامت معنوی زنان عادی 100 198 70/11** 1/0 زنان معتاد 100 سلامت اجتماعی زنان عادی 100 198 3/10** 1/0 زنان معتاد 100 اجتناب از داروها و زنان عادی 100 198 45/14** 1/0 موادمخدر زنان معتاد 100 پیشگیری از حوادث زنان عادی 100 198 75/17** 1/0 زنان معتاد 100 سلامت محیطی زنان عادی 100 198 75/4** 1/0 زنان معتاد 100 سبک زندگی زنان عادی 100 198 3/15** 1/0 (نمره کل ) زنان معتاد 100 رضایت زناشویی زنان عادی 100 198 70/11** 1/0 زنان معتاد 100 * ٥/٠ p ؛ ** ١/٠ p همان گونه که در جدول ٣ مشاهده میشود میانگین نمرات سبک زندگی به همراه خرده مقیاس های آن و همچنین رضایت زناشویی در دو گروه زنان عاد ی و معتاد، در سطح معناد اری (١/٠ p) تفاوت دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.