Skip to main content
فهرست مقالات

استراتژی به کارگیری پلیس زن در یگان ویژه؛ با شناسایی فرصت ها و تهدیدات، نقاط قوت و نقاط ضعف

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 167 تا 178)

زمینه و هدف: ورود تعدادی از زنان در فعالیت های مجرمانه، ضرورت حضور پلیس زن را برای مقابله با آن ها بیشتر کرده است. بدیهی است برای به کارگیری موفقیت آمیز زنان پلیس در عرصه های عملیاتی همچون یگان ویژه باید راهبردها و استراتژی های به کارگیری آن ها ترسیم شود و بدین منظور، شناخت فرصت ها و تهدیدات و نقاط قوت و نقاط ضعف حضور آن ها در یگان های ویژه می تواند راه گشا باشد. لذا هدف این پژوهش پرداختن به این مقوله است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است که با روش تجزیه وتحلیل SOWT و به کارگیری نرم افزار SPSS در جامعه آماری متشکل از کلیه افراد شاغل در یگان ویژه ناجا و اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. تعداد نمونه آمار انتخاب شده 61 نفر از فرماندهان، مدیران و اساتید یگان ویژه است. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته است که در کل شامل 14 گویه است. در تنظیم گویه های پرسشنامه از نظرات متخصصان حوزه پلیس و یگان ویژه و محتوای مباحث مطرح شده در میزگردها و کمیته های علمی مرتبط استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد مولفه ها در به کارگیری زنان پلیس در حوزه عملیات روانی یگان ویژه در حد مطلوب است. ولی از سوی دیگر، به کارگیری آن ها در عملیات روانی با تهدید خارجی مواجه است و استراتژی مناسب به کارگیری زنان پلیس در حوزه عملیات روانی یگان ویژه باید یک استراتژی رقابتی باشد.

خلاصه ماشینی:

"لذا سؤال اصلی این تحقیق این است که راهبرد یا استراتژی مناسب به کارگیری زنان پلیس در حوزة عملیات روانی یگان ویژة ناجا چیست ؟ روش این پژوهش از حیث جهت گیری اقدام ، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر فنون مورد استفاده از نوع کمی پیمایشی و به لحاظ هدف ، توصیفی است که با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته با ١٤ گویه برگرفته از مرور اسناد و مدارک موجود و نیز نقطه نظرات عنوان شده در جلسات و میزگردهای علمی مرتبط تهیه شده است . یافته های پژوهش درنهایت ، با توجه به یافته ها و به منظور دست یابی به پاسخ این سؤال که «راهبرد مناسب به کارگیری زنان پلیس در حوزة عملیات روانی یگان ویژه ناجا چیست ؟»، ابتدا به بررسی عوامل داخلی و خارجی از نظر جامعة آماری توسط آزمون t تک نمونه ای پرداخته شد که نتایج آن در جدول ٢ ارائه شده است . جدول ارزیابی راهبرد داخلی و خارجی با توجه به امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی داخلی این پژوهش که برابر است با عدد ٢/٦٥ و خارجی ٢/٢٧ به دست آمده و نیز با توجه به اینکه این نقطه ها در خانه ST قرار دارد، که در شکل ١ مشخص شده است ؛ بنا بر تحلیل SWOT استراتژی مناسب به کارگیری زنان پلیس در حوزة عملیات روانی یگان ویژه باید یک استراتژی رقابتی باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.