Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی جامعه شناختی نگرش کارکنان ناجا به تاسیس پلیس یگان ویژه زن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 151 تا 166)

زمینه و هدف: اگرچه امروزه زنان در اکثر ماموریت های پلیس حضور دارند، اما چنین به نظر می رسد که جامعه نیازمند حضور بیشتر این پلیس در شرایط و وضعیت های خاص همچون بروز برخی مشکلات اجتماعی یا سیاسی (واقعی یا غیرواقعی) که می تواند منجر به شکل گیری انواع ناآرامی ها، رفتارهای جمعی، آشوب ها، رفتارهای پیش بینی ناپذیر و از این قبیل از سوی قشر زنان شود؛ است. در همین راستا، این مطالعه با هدف بررسی جامعه شناختی نگرش کارکنان ناجا به تاسیس پلیس یگان ویژه زن انجام پذیرفته است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از حیث روش اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین و کارکنان یگان ویژه تهران بزرگ است که تعداد 150 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب و به صورت تمام شمار مورد پرسش قرارگرفته اند. برای جمع آوری داده ها، از روش میدانی و از ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده و پرسش نامه طراحی شده در سه حوزه الف) ضرورت و لزوم تاسیس پلیس یگان ویژه زن؛ ب) میزان موفقیت پلیس یگان ویژه زن در ماموریت ها و ج) چالش ها و نیازمندی های پلیس یگان ویژه زن تنظیم شد. یافته ها: مقادیر تی به دست آمده از آزمون تی تک نمونه ای در مورد هر سه متغیر فوق، در سطح اطمینان بیش از 99 درصد (000/ 0= Sig) پذیرفته و تایید شده است و میانگین پاسخ های ارائه شده توسط نمونه آماری در مورد هر سه متغیر تحقیق و شاخص های مربوطه، بر اساس طیف لیکرت (1 تا 5)، در دامنه 3 تا 5 قرار گرفته است. نتیجه گیری: از آنجا که دامنه میانگین های محاسبه شده بیشتر از 3 است، می توان استدلال کرد که پاسخگویان با توجه به سه محور اصلی ضرورت و لزوم تاسیس، میزان موفقیت و چالش ها و نیازمندی های پلیس یگان ویژه زن، نگرش مثبتی نسبت به تاسیس پلیس یگان ویژه زن داشته اند.

خلاصه ماشینی:

"بررسی جامعه شناختی نگرش کارکنان ناجا به تأسیس پلیس یگان ویژة زن / محمد جوانمرد١، رضا پور علی 1 و رضا پارسای ٣ چکیده زمینه و هدف : اگرچه امروزه زنان در اکثر مأموریت های پلیس حضور دارند، اما چنین به نظر می رسد که جامعه نیازمند حضور بیشتر این پلیس در شرایط و وضعیت های خاص همچون بروز برخی مشکلات اجتماعی یا سیاسی (واقعی یا غیرواقعی ) که می تواند منجر به شکل گیری انواع ناآرامی ها، رفتارهای جمعی ، آشوب ها، رفتارهای پیش بینی ناپذیر و از این قبیل از سوی قشر زنان شود؛ است . اگرچه امروزه زنان در اکثر مأموریت های پلیس از قبیل کشف مواد مخدر، قاچاق کالا، انگشت نگاری ، بررسی صحنه قتل و جسد مقتوله ، تحقیقات خودکشی زنان ، کنترل اماکن زنانه ، کنترل ورود و خروج اتباع بیگانه و مسافران زن در مبادی ورودی و خروجی کشور حضور دارند (وبلاگ زن آیت ، ١٣٨٨)، اما چنین به نظر می رسد که جامعه نیازمند حضور بیشتر این پلیس در شرایط و وضعیت های خاص تر مانند: بروز برخی مشکلات اجتماعی یا سیاسی (واقعی یا غیرواقعی ) که می تواند منجر به شکل گیری انواع ناآرامی ها، رفتارهای جمعی ، آشوب ها، رفتارهای پیش بینی ناپذیر و از این قبیل از سوی قشر زنان شود، است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.