Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه سبک های دلبستگی در محکومان دادگاه های کیفری و افراد عادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 55 تا 74)

کلیدواژه ها :

جرم ،شخصیت ضداجتماعی ،نظریة دلبستگی ،محکومان دادگاههای کیفری

کلید واژه های ماشینی : دلبستگی ، سبک دلبستگی ، سبک دلبستگی محکومان دادگاه‌های کیفری ، دادگاه‌های کیفری و افراد عادی ، محکومان دادگاه‌های کیفری ، سبک دلبستگی ایمن ، جرم ، دلبسـتگی ، سبک دلبسـتگی محکومان دادگاه‌های کیفری ، ناایمن

دلبستگی یک پیوند عاطفی عمیق و پایدار است که یک فرد را با فردی دیگر در طول زمان و مکان مرتبط میسازد. طی سالهای اخیر، پژوهش پیرامون ارتباط بین ناایمنی در سبک دلبستگی با وقوع رفتارهای مجرمانه افزایش یافته است. هدف از این مطالعه، مقایسه ای بین سبکهای دلبستگی محکومان دادگاه های کیفری با افراد عادی بوده و طرح تحقیق آن، از نوع علی مقایسه ای است. در این پژوهش، تعداد 40 نفر از محکومان دادگاه های کیفری و 40 نفر از جمعیت عمومی به شیوة نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند. از سیاهة سبک دلبستگی بزرگسال (AAI) برای سنجش سبک دلبستگی شرکت کنندگان استفاده شد. از آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت میانگین نمرات افراد دو گروه در سبک های دلبستگی استفاده شد. نتایج آزمون تی مستقل نشان داده است که سبک دلبستگی غالب در محکومان دادگاه های کیفری، سبک ناایمن اجتنابی و سبک دلبستگی غالب در نمونه های عادی، سبک دلبستگی ایمن است. نتایج این مطالعه در زمینة بریدگی و جدایی عاطفی افراد با سبک دلبستگی ناایمن از جامعه مورد بحث قرار گرفته است. مطابق با نتایج این مطالعه، ناایمنی در سبک دلبستگی با ایجاد تداخل در فر آیند همدلی محکومان دادگاه های کیفری، میتواند موجب ارتکاب جرم در آنان شود.

خلاصه ماشینی:

"لذا سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا بین سبک دلبسـتگی محکومان دادگاه های کیفری و افراد عادی تفاوت وجود دارد؟ مبانی نظری و تجربی نظریة دلبستگی در تبیین اختلال های شخصـیت و بسـیاری از رفتارهای پرخاشگرانه و بزهکارانه مورد استفاده قرارگرفته اسـت . با توجه به هدف این مطالعه و مروری که بر مبانی نظری و پیشینة پژوهشی آن شـده است ، دو فرضیه زیر مورد آزمون قرار خواهد گرفت : ١- بین سبک دلبستگی محکومان دادگاه های کیفری و افراد عادی تفاوت وجود دارد. Hazan & Shaver جدول ٢ - میانگین و انحراف استاندارد نمرة سبک های دلبستگی در دو گروه مجرم و عادی محکومین دادگاه های کیفری افراد عادی سبک دلبستگی میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد دلبستگی ایمن 12/09 4/70 15/76 5/26 دلبستگی اجتنابی 15/72 3/27 12/26 4/35 دلبستگی دوسوگرا 12/11 5/57 11/97 4/47 به منظور بررسی تفاوت میانگین نمرات افراد دو گروه در سبک هـای دلبسـتگی نیـز از آزمون تی برای گروه های مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول ٣ ارائه شده است . در مجموع ، بدیهی است با توجه به اینکه این مطالعه ، یک مطالعـة مقـدماتی پیرامـون بررسی سبک های دلبستگی در افراد مجرم محکوم در دادگاه هـای کیفـری بـوده اسـت ، تبیین های ارائه شده تنها در مقام انگاره هایی است که صحت وسقمشـان نیـاز بـه بررسـی بیشتری دارد و لازم است مطالعات بیشتری در این زمینه صورت پذیرد؛ مطالعاتی که بـا توجه به نتایج مطالعة حاضر ضرورت انجام آن ها بیش از پیش احساس می شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.