Skip to main content
فهرست مقالات

راهکارهای ناجا در توسعه امنیت پایدار مناطق مرزی شرق کشور (مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 31 تا 52)

کلیدواژه ها :

خراسان جنوبی ،راهکار ،امنیت پایدار ،نیروی انتظامی ،شرق کشور

کلید واژه های ماشینی : امنیت ، مناطق مرزی شرق کشور ، امنیت پایدار مناطق مرزی ، استان ، توسعه امنیت پایدار ، استان خراسان جنوبی ، مرزی ، ماتریس ، تهدیدها ، جهت توسعه امنیت پایدار

امروزه هدف نهایی و در حد کمال هر حکومت ایجاد و حفظ «امنیت پایدار»، در قلمرو تحت سیطره خود اسـت ؛ زیرا اولین پیش نیاز داشتن یک اجتماع سالم ، برقراری امنیت پایدار در جامعه است و برخورداری از چنین امنیتـی ، افزون بر آنکه بستر ساز شرایط لازم برای رشد ارتقای اقتصادی منطقه است ؛ فراهم ساز زمینه های مطلـوب جهـت رشد اجتماعی و فرهنگی آن نیز هست . در تحقیق حاضر پژوهشگران کوشیده اند با توجه به اهمیت فراوان منـاطق مرزی ، به ویژه مناطق مرزی شرق کشورمان در ایجاد و حفظ امنیت پایدار در سطح محلی و ملی ، با تمرکز بر استان خراسان جنوبی ، چالش ها و تهدیدهای پیش روی نیروی انتظامی را در برقراری و توسعه امنیت پایدار در این استان مطالعه و بدین گونه پس از شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید موجود در این منطقه ، اطلاعات حاصله را تجزیه و تحلیل و راهکارهای مناسب جهت توسعه امنیت پایدار در این استان را ارائه کنند. تحقیق حاضـر از منظـر هدف ، از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش ، توصیفی و از شاخه پیمایشی است . ضمن آنکه به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله و استخراج راهبردها از روش چارچوب جامع تدوین الگوی (SWOT) اسـتفاده شـده است . دست یابی به یافته های تحقیق حاضر شامل فرآیندی ٥ مرحله ای است که طی آن عوامل داخلی و خـارجی تاثیرگذار توسط پاسخگویان شناسایی و فهرست بندی شد. پس از آن با استفاده از ماتریس های (IFE) و (EFE) نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید پیش روی نیروی انتظامی در برقراری امنیت پایدار در استان خراسـان جنـوبی ضریب دهی شد. سپس با بهره گیری از دو ماتریس SWOT و QSPM نقاط مذکور در تلاقی باهم قرار داده و راهبردهای مناسب جهت تعدیل و کاهش نقاط ضعف و بهره مندی هر چه بیشتر از نقاط قوت و فرصت اسـتخراج شدند. یافته های تحقیق حاکی است که به ترتیب اولویت راهبردهای ؛ ١. هم افزایی ظرفیت هـای انتظـامی – امنیتـی در سطح استان ؛ ٢. تدوین و اجرای طـرح جـامع امنیـت مـرزی بـا مشـارکت مـردم و مرزنشـینان در سـطح اسـتان ؛ ٣. افزایش همکاری با سایر ارگان های ذی ربط جهت توسعه زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی . بیشترین تاثیر را در توسعه امنیت پایدار مناطق مرزی شرق کشور به وسیله نیروی انتظامی دارد.

خلاصه ماشینی:

"18 راهبرد ٣ ‹ راهبرد ٢ ‹ راهبرد ١ نتیجه گیری دستاورد مطالعه های انجام شده در خصوص چالش ها و فرصت هـای برقـراری توسـعه امنیت پایدار در استان خراسان جنوبی حاکی است کـه وجـود نقـاط ضـعف و تهدیـد جدی از قبیل بی ثباتی امنیتی در آن سوی مرزهـا، تـنش هـای فرقـه ای در همسـایگان شرقی کشور، حضور گسترده آمریکا و نیروهای نـاتو در افغانسـتان و اهتمـام دشـمنان جمهوری اسلامی بر استفاده از جنگ نرم علیه جوانان کشورمان به ویژه در مناطق مرزی شرق کشور که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی ، اجتماعی و مذهبی بیشتر در معـرض خطر هستند؛ همچنین فقر نسبی اقتصادی ، فرهنگی و آموزشی مردم در استان خراسـان جنوبی و فقدان یا حضور کمرنگ شاخص هـای توسـعه پایـدار در ایـن اسـتان مـرزی کشورمان سبب شده تا مقوله برقراری و توسعه امنیت پایدار به عنوان یکی از مهم ترین مسائل استان مطرح باشد. ب) افزون بر این یافته های حاصل از تحقیق در عوامل خارجی مؤثر بر توسـعه امنیـت پایدار در استان خراسان جنوبی بیانگر آن اسـت کـه عـواملی نظیـر حمایـت دولـت از اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی ، توجه ویژه دولت و مسئولان به مسئله امنیـت در مرزهای شرقی ، حمایت ویژه دولت از اجرای طرح هـای اقتصـادی و اشـتغال زایـی و تلاش جهت تعامل بیشتر با کشورهای همسایه و برقراری امنیت اهم فرصت هـای ایـن حوزه را تشکیل می دهند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.