Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی روش شناختی و نظری مطالعه های مرزهای قومی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 7 تا 32)

کلیدواژه ها :

قومیت ،مرز ،سازه گرایی ،ابزارگرایی ،مرزهای قومی ،دیرینه گرایی

کلید واژه های ماشینی : قومی ، مرزهای قومی ، قومیت ، مطالعه‌های مرزهای قومی ، بارث ، سیاسی ، هـای قـومی ، هویت ، مرزهای قوی ، مرزهـای قـومی

مطالعه مرزهای قومی به عنوان یکی از حوزه های مهم مطالعه های قومی به طور مشخص پس از مطالعـه هـای فردریک بارث ٤ در خصوص بررسی های موردی قوم نگاری و مقدمه معروف ایشـان بـر ایـن مطالعـه هـا، بـا عنوان «گروه های قومی و مرزها» در سال ١٩٦٩ میلادی آغاز و از آن تـاریخ تـاکنون ایـن موضـوع در قالـب رهیافت ها و رویکردهای گوناگون بررسی شده است . در دنیای معاصر و در چارچوب تحول هـایی همچـون انقلاب ارتباط ها و اطلاعات و اشاعه جهانی شدن که به نوعی تغییر در دامنه و کارکرد قدرت دولت - ملت ها و افزایش آگاهی های قومی را در پی دارد، توجه به مفهوم مرزهای قومی بیش از پیش افـزایش یافتـه اسـت . این تحقیق در قالب رویکردی کیفی و با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی تلاش داشته اسـت تـا مفهـوم مرزهای قومی ، نظریه های مربوط به آن و چشم انداز آن را در دوران معاصر مورد بررسی قرار دهد.

خلاصه ماشینی:

"لذا در این چارچوب تأکید از صـفت هـای فرهنگـی ظـاهرا «عینـی » برداشته شده و بر رفتارها و گفتمان های مربوط به هویت و تعلق که در ساختن و حفظ مرزهای قومی دخالت دارند، قرار داده می شود؛ ج) همانند سازی با یـک گـروه قـومی مبتنی بر انتسـاب و عمـل خـود، انتسـاب کـردن اسـت و بـه دلیـل دارا بـودن برخـی ویژگی های فرهنگی صورت نمی گیرد(سیدامامی ، ١٣٨٧، ص ٣٠). برای مثال ازآنجا که در سـوئیس بـا وجود تنوع فرهنگی ، هیچ حزب سیاسی یا اجتماع مذهبی و یا سازمان مدنی مهمی کـه بر مبنای زبان خاصی یا فرهنگ خاصی یا قوم ویژه ای شـکل بگیـرد، وجـود نـدارد و برجستگی سیاسی آنچنانی دیده نمی شود، مرزهای قومی برجسته ای در این کشـور بـه چشم نمی خورد؛ اما برعکس در کشوری نظیر ایرلند شـمالی از آنجـا کـه سیاسـت بـه عنوان یک موضوع مهم در روابط قدرت میان قومیت ها یا مذاهب فهمیـده مـی شـود و وفاداری های سیاسی تابعی از تقسیم های مذهبی و قومی است ؛ لـذا مرزهـای قـومی در این کشور بسیار برجسته اند (وایمر، ٢٠٠٨، ص ٩٧٦)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.