Skip to main content
فهرست مقالات

کم رنگ شدن مرزها در عصر جهانی سازی با تاکید بر منطقه گرایی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 143 تا 172)

کلیدواژه ها :

کارکرد ،جهانی شدن ،امنیت ،مرزها ،جغرافیا ،منطقه گرایی

کلید واژه های ماشینی : مرزها ، اطلاعات ، سیاسی ، منطقه‌گرایی ، ارتباطات ، جهانی شدن ، کم‌رنگ شدن مرزها در عصر ، مرزها در عصر جهانی ، هویت ، مرزها در عصر جهانی‌سازی

کم رنگ شدن مرزها، یکی از ویژگی های خاص علمی جهانی سازی است . امروزه اتحاد و پیوند منطقـه ای میان کشورها، به یکی از نگرانی های اصلی میان دولت ها تبدیل شده ؛ زیرا در عصر جهـانی شـدن در منـاطق گوناگون جهان ، گروه بندی های منطقه ای شکل گرفته است . جهانی شدن ، مرزهـا را بـه عنـوان نمـاد قـدرت حکومت ها و کشورها با چالش جدی مواجه کرده است . جهانی شدن ، عوامل محدود کننده فضای اجتماعی در چارچوب مرزهای سیاسی ، فرهنگی و طبیعی را بـیش از پـیش ناکارآمـد کـرده و انسـان هـا را در فضـای اجتماعی واحدی قرارداده و کنش های بسیاری را برانگیخته است . با توجه به این موضوع ، سـوال اصـلی ایـن است که فرایند جهانی شدن چه آثاری بر روی ماهیت و کارکرد اصلی مرزها و ضـعیف تـر شـدن دامنـه آن ، خواهد داشت ؟ نویسندگان برای رسیدن به این سوال ، با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی ، به تبیـین ماهیـت منطقه گرایی ، جهانی شدن و کمرنگ تر شدن دامنه مرزها پرداخته و نشان داده انـد کـه فراینـد جهـانی شـدن ، موجب دگردیسی در شیوه تفکر و تلقی انسان ها از روابط اجتماعی و به دنبـال آن هویـت هـا، منـافع ، امنیـت ، فعالیت های اقتصادی ، ایده ها، اندیشه ها و هنرها، همگی از دایره بسـته مرزهـای جغرافیـایی خـارج شـده و در گستره ای به وسعت جهان ظهور خواهند کرد.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به این موضوع ، سـؤال اصـلی ایـن است که فرایند جهانی شدن چه آثاری بر روی ماهیت و کارکرد اصلی مرزها و ضـعیف تـر شـدن دامنـه آن ، خواهد داشت ؟ نویسندگان برای رسیدن به این سؤال ، با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی ، به تبیـین ماهیـت منطقه گرایی ، جهانی شدن و کمرنگ تر شدن دامنه مرزها پرداخته و نشان داده انـد کـه فراینـد جهـانی شـدن ، موجب دگردیسی در شیوه تفکر و تلقی انسان ها از روابط اجتماعی و به دنبـال آن هویـت هـا، منـافع ، امنیـت ، فعالیت های اقتصادی ، ایده ها، اندیشه ها و هنرها، همگی از دایره بسـته مرزهـای جغرافیـایی خـارج شـده و در گستره ای به وسعت جهان ظهور خواهند کرد. بررسی های به عمل آمده از مقاله ها و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهـد کـه یکی از موضوعات جدید عصر کنونی ، بحث منطقه گرایی ، جهانی شـدن و مرزهاسـت که در مقالات متعددی به بعضی از ابعاد آن پرداخته شده است : - نتایج مقاله «تأثیر جهانی شدن بر مرزها (بررسی و نقد آرای نفی مرز)» نشان می دهـد که مرزهای جغرافیایی از بین نمی روند، بلکه متناسب با پویایی جامعه بشری بـه لحـاظ کارکرد و ماهیت تغییر می کنند و نقش های جدیدی را بـه عهـده مـی گیرنـد و بـه نظـر می رسد پاسداری از هویت ها مهم ترین بعد کارکرد مـرز در عصـر جهـانی شـدن اسـت (ویسی و همکاران ، ١٣٩٠، ص ٤١)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.