Skip to main content
فهرست مقالات

فرماندهی انتظامی و چالش های امنیتی در شهرهای مرزی ( مورد مطالعه: شهر میرجاوه)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 7 تا 26)

کلیدواژه ها :

امنیت شهری ،شهرهای مرزی ،مدیریت انتظامی ،شهر میرجاوه

کلید واژه های ماشینی : مرزی ، شهر ، شهر میرجاوه ، امنیت ، فرمانده‌ی انتظامی و چالش ، چالش ، شهرهای مـرزی بـه طـور عـام ، شهروندان ساکن در شهر میرجاوه ، سیاسی ، ناجا

شهرهای واقع در مجاورت مرزهای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه ، از جمله حوزه های انتظامی محسوب مـی شـوند کـه مـدیریت و اسـتقرار نظـم و امنیـت در آن هـا بـه علـت ویژگـی هـای ایـن منـاطق بـا پیچیدگی های خاص همراه است و به نوعی آنها را از سـایر محـدوده هـای شـهری در داخـل کشـور متمـایز می کند. به همین منظـور شـهر میرجـاوه در فاصـله ٧٠ کیلـومتری جنـوب شـهر زاهـدان در اسـتان سیسـتان و بلوچستان و در مجاورت میله های مرزی ٦٩ تا ٧٢ با کشور پاکستان و به دلیل اهمیت اقتصـادی و سیاسـی آن در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . هدف از این بررسی تبیین چالش های موجود برسر راه مدیریت انتظامی در شهرهای مـرزی بـه طـور عـام و شهر میرجاوه به دلیل موقعیت ممتاز اقتصادی آن در جنوب شرقی کشور به طور خاص اسـت . روش تحقیـق توصیفی - تحلیلی و متکی بر مشاهده های میدانی و حضور در محل و مصاحبه با بعضی از فرمانـدهان و تکیـه بر الگوی تحقیق و استفاده از منابع معتبر می باشد و پرسش اصلی تحقیق و فرآیند بررسی نیز بـه شـکل کیفـی صورت گرفته است . نتایج حاصله حاکی از آن است که ضعف زیر ساخت های توسعه و محرومیت عمومی ، جوانی جمعیت شهر میرجاوه ، بیکاری گسترده بالغ بر ٢ برابر نرخ متوسـط کشـور، همگرایـی درونـی شـهروندان ، مرکـز گریـزی ساکنان در هر دو سوی مرز از دولت های متبوع خود و در نهایت عدم همکاری و اقدام کشور مقابـل ، بـرای واپایش مرز چالش های امنیتی و انتظامی جدی را به همراه داشته که بازتاب های منفی آن در قالب کنش هـای هنجاری و ارزشی شهروندان ساکن در شهر میرجاوه قابل مشاهده است . فرماندهی انتظامی در این وضـعیت ، مشکل و پیچیدگی خاص خود را داشته و مستلزم شناخت کلیـه عوامـل تاثیرگـذار بـر امنیـت ، ایجـاد تعامـل سازنده با شهروندان و هر یک از نهادهای مسئول ذی ربط ، تجهیز متناسب یگان هـای انتظـامـی بـا تهدیـدات موجود و هوشیاری در مدیریت روابط با کشور مقابل است .

خلاصه ماشینی:

"٢. ٢٠ 1 محمد حسن جعفریان از صفحة ٧ تا ٢٦ چکیده : شهرهای واقع در مجاورت مرزهای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه ، از جمله حوزه های انتظامی محسوب مـی شـوند کـه مـدیریت و اسـتقرار نظـم و امنیـت در آن هـا بـه علـت ویژگـی هـای ایـن منـاطق بـا پیچیدگی های خاص همراه است و به نوعی آنها را از سـایر محـدوده هـای شـهری در داخـل کشـور متمـایز می کند. ایـن تحقیـق اگر چه بیشتر جنبه توصیفی – موردی دارد و شهرستان میرجاوه را به لحاظ ویژگی های خاص آن در شرق کشور؛ یعنی همجواری با نقطه صفر مرزی اهمیـت اقتصـادی آن از نظر حمل و نقل جاده ای و ریلی مد نظر قرار داده است ؛ اما نتایج حاصل از آن می تواند به عنوان الگویی برای سایر منـاطق و شـهرهای مـرزی مشـابه در کشـور بـه صـورت توصیفی زمینه یاب ، مورد استفاده دست اندرکاران واقع شود. بررسی ها نشان می دهد که باوجود افزایش میزان جمعیـت شـهر میرجـاوه ، امکانـات زندگی و فرصت های رفاه اجتماعی به تناسب ، افـزایش و ارتقـا نیافتـه اسـت کـه ایـن موضوع خود به افزایش محرومیت و ضعف سطح رفـاه اجتمـاعی دامـن مـی زنـد؛ بـه عبارت دیگر شاخص کیفیت محیط شهری در میرجاوه کـه خـود تـابعی از شـهرت و اعتبار شـهر، حـس اعتمـاد ومنزلـت در بـین سـاکنان ، فقـدان بیکـاری و ناهنجـاری و رضایتمندی از زندگی است ، رقم پایینی است ؛ زیرا بر اساس شاخص ، یک شهر خوب باید کلیه نیازهای ساکنان خود به ویژه امنیت و نظم عمومی و عملکردی سامان یافته را تأمین کند ( خراسانی ؛ اکبرپور، ١٣٩١ ،ص ٧٥)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.