Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر بر توسعه قاچاق مواد مخدر و روان گردان در شهرستان مرزی بازرگان

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 45 تا 66)

کلیدواژه ها :

مواد مخدر ،قاچاق ،مرز ،بازرگان ،روان گردان ها

کلید واژه های ماشینی : قاچاق مواد مخدر ، قاچـاق مـواد مخـدر و روان ، مواد مخدر و روان‌گردان ، مواد مخدر و روان ، توسعه قاچاق مواد مخدر ، قاچاق مـواد مخـدر و روان ، مرز ، مـواد مخـدر و روان‌گردان ، قاچـاق مـواد مخدر ، قاچاق مواد مخـدر و روان

یکی از پدیده هایی که امروزه به عنوان یک معضل اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی در مناطق مرزی سبب شده است تا زمینه های مناسبی جهت ایجاد اشتغال سالم و پایدار ایجاد نگردد، سودآوری بالای قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها می باشد که باعث گردیده ساکنین این مناطق به فعالیت های غیرقانونی نظیر (قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها، اسلحه، سوخت و غیره) روی آورند. بازرگان یکی از شهرهای مرزنشین استان آذربایجان غربی و از همه مهم تر دروازه ورود به اروپا و بالعکس بوده و به عنوان مهم ترین منطقه نه تنها در سطح استان آ. غربی، بلکه در سطح کشور مورد طمع مافیای قاچاق و مواد مخدر و روان گردان قرارگرفته است. تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر قاچاق مواد مخدر و روان گردان از مرز بازرگان پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان انتظامی شهرستان ماکو، پلیس مبارزه با مواد مخدر استان آ. غربی، کارکنان دادگستری، زندان، اصناف بازارچه مرزی و رانندگان ترانزیتی شهرستان های ماکو و بازرگان و به تعداد 130 نفر بوده که 96 نفر از اعضای جامعه آماری به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر قاچاق مواد مخدر و روان گردان از مرز بازرگان مشتمل بر 18 مولفه و چهار فرضیه تحقیق را تکمیل نمودند. یافته ها نشان می دهد گستردگی مرز زمینی، آلودگی نیروهای درگیر، ضعف در تجهیزات اداری و آموزش منابع انسانی و عدم نظارت دقیق در فرایند کنترل و بازرسی از عوامل تاثیرگذار در توسعه قاچاق مواد مخدر و روان گردان در مرز بازرگان می باشد. نتایج حاصله بیانگر وجود بحرانی جدی در منطقه بوده که در پایان پیشنهادهایی در جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"006 رد فرضیه H0 با توجه به نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ، فرض نرمال بودن داده ها تأیید و شـرط بررسی ارتباط بین متغیرها با آزمون پیرسون برقـرار مـیباشـد و آزمـون ضـریب همبسـتگی پیرسون نشان میدهد که چون مقـدار سـطح معنـیداری آزمـون بـه دسـت آمـده بـین متغیـر آلودگی نیروهای درگیر و قاچاق مواد مخدر و روان گردان از مرزهای بازرگـان ، کـم تـر از سـطح خطـا (٠. 020 رد فرضیه H0 با توجه به نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ، فرض نرمال بودن داده ها تأیید و شـرط بررسی ارتباط بین متغیرها با آزمون پیرسون برقـرار مـیباشـد و آزمـون ضـریب همبسـتگی پیرسون نشان میدهد که چون مقدار سطح معنیداری آزمون به دست آمده بـین متغیـر عـدم نظارت دقیق در فرایند کنتـرل و بازرسـی و قاچـاق مـواد مخـدر و روان گـردان از مرزهـای بازرگـان ، کـم تـر از سـطح خطـا (٠. تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در قاچاق انواع مواد مخدر و روان گردان از مرزهای شهرستان بازرگان پرداخته است که برابـر نتایج به دست آمده علاوه بر عواملی همچون بیکاری، پایین بودن ریسک قاچاق مواد مخدر از طریق مرز بازرگان ، وجود برخی ناهماهنگیهای نظارتی، امکـان قاچـاق از همـه نـواحی مرزی، فقر فرهنگی و سلطۀ فرهنگ عشیره ای، ضعف در منابع انسانی، تجهیـزات و نظـارت گمرکی، مشخص گردید که ارتباط مثبت ، مستقیم و معناداری بین متغیرهای ارائـه شـده در قالب ٤ فرضیه تحقیق (گستردگی مسـیر زمینـی قاچـاق ، آلـودگی نیروهـای درگیـر در امـر مبارزه ، ضـعف در تجهیـزات اداری و آموزشـی و عـدم نظـارت دقیـق در فراینـد کنتـرل و بازرسی) و قاچاق مواد مخدر و روان گردان از مرز بازرگان وجود دارد که هر چهار فرضیه تحقیق در سطح اطمینان بیش تر از ٩٥% مورد تأیید قرار گرفتند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.