Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل موثر نفوذ وهابیت در بین مرزنشینان شهرستان خواف (1395)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 131 تا 160)

کلیدواژه ها :

امنیت ،وهابیت ،خراسان رضوی ،خواف ،مرزنشین ،گروهای تکفیری

کلید واژه های ماشینی : وهابیت ، مرزنشینان ، مرزنشینان شهرستان خواف ، مردم مرزنشین شهرستان خـواف بـه ، سیاسی ، نفوذ ، تکفیری ، خـواف بـه ترتیـب فعالیـت هـای ، شهرستان خـواف بـه ترتیـب فعالیـت ، وهابیون

گرایش به وهابیت در مرزنشینان شرق کشور سال هاست که یکی از دغدغه های مسئولین سیاسی و امنیتی است و بـدین جهـت پیشگیری از نفوذ تفکرات و اندیشه های مخرب وهابیت درگرو شناخت عواملی است که موجب گسترش و ترویج این نحلـه در کشور شده است . شناخت این عوامـل در کنتـرل هـای نـاامنی و جـرائم بسـیار مـوثر اسـت . بـا توجـه بـه ویژگـی موضـوع موردبررسی، در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی با تکنیک جمع آوری داده هـا بـه صـورت پیمایشـی اسـتفاده مـیشـود. ازاین رو ابتدا توصیفی از وضعیت موجود نفوذ گروه های تکفیری در شهرستان خـواف ارائـه مـیشـود و سـپس بـا اسـتفاده از روش پیمایشی، اطلاعات از جامعه آماری جمـع آوری مـیگـردد. جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق ، کلیـه کارشناسـان ، مـدیران و فرماندهان انتظامی و مرزبانی، دستگاه های قضایی و نهادهای سیاسی-امنیتی استان با محوریت شهر خواف مـیباشـد کـه البتـه مطالعات اولیه حجم جمعیت جامعه را حدود ٢٩٠ نفر نشان میدهد. بر این اساس بر پایه جدول مورگان تعـداد نمونـه هـا ١٦٥ نفر برآورد شد که به تعداد ١٨٠ نفر برای گرایش نمونه ها به نرمـال بـودن ارتقـاء یافـت . در خصـوص نمونـه گیـری از جامعـه آماری از روش نمونه گیری احتمالی سیستماتیک استفاده میشود و در نهایت نیز داده ها با استفاده از آزمون تـی و رگرسـیون چند متغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت . در ایـن تحقیـق نفـوذ گـروه هـای وهـابی و تکفیـری در بـین مرزنشـینان خـواف ، (گرایش و جذب مرزنشینان به گروه های تکفیری و وهابیون ) به عنـوان متغیـر وابسـته و پـنج حـوزه فعالیـت هـای اقتصـادی – فرهنگی – سیاسی – اختلاف افکنی در بین شیعه و سنی و رسانه ای به عنوان متغیرهـای مسـتقل موردبررسـی قرارگرفتـه اسـت . مقیاس : ترتیبی و سنجش از طریق طیف پنج گزینه ای لیکرت انجام گرفته اسـت . نتـایج نشـان داد مهـم تـرین عامـل در نفـوذ و گسترش تفکرات وهابی در بین مردم مرزنشین شهرستان خـواف بـه ترتیـب فعالیـت هـای اخـتلاف افکنـی بـین شـیعه و سـنی، فعالیت های اقتصادی، فعالیت های سیاسی، فعالیت های فرهنگی و فعالیت های رسانه ای بیشترین تاثیر را از حیث ضرایب بتـا در نفوذ وهابیت و گروه های تکفیری در بین مرزنشینان داشته است .

خلاصه ماشینی:

"درصد ٠ ٠ % % % 0% بر پایه یافته های آماری جدول فوق پیرامون نظر پاسخگویان در مورد تأثیر عوامل اقتصـادی در نفوذ وهابیت و گروه های تکفیری در بین مرزنشینان شهرستان خواف میتوان گفت کـه همه پاسخگویان بیان داشتند که فعالیت هـای اقتصـادی وهـابیون و گـروه هـای تکفیـری در خواف وجود داشته و تأثیر زیادی در بین مرزنشینان دارد به نوعی که این گونه فعالیت هـا در حد زیادی در پی ضعف سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی - بیکاری جوانان خـواف – وجود خانواده های فقیر و بیسرپرست است و چنین کمـک هـایی در حـد زیـاد باهـدف کمک اقتصادی وهابیون به گروه های داخلی علیه نظام - کمک مالی وهـابیون بـه احـداث بناهای مذهبی و آموزشی و کمک مالی وهابیون به افرادی که نقش آموزش وهـابی گـری در منطقه صورت میگیرد و موجب نفوذ وهابیت و گروه های تکفیـری در بـین مرزنشـینان خواف شده است . 0% بر پایه یافته های آماری جدول فوق پیرامون نظر پاسخگویان در مورد تأثیر عوامل فرهنگـی در نفوذ وهابیت و گروه های تکفیری در بین مرزنشینان شهرستان خواف میتوان گفت کـه همه پاسخگویان بیان داشتند کـه فعالیـت هـای آموزشـی و فرهنگـی وهـابیون و گـروه هـای تکفیری در خواف در حد خیلی زیادی هویت فرهنگی و موجب تضـعیف فرهنـگ ملـی و هویت فرهنگی مرزنشینان شـده اسـت و روش هـای اصـلی فعالیـت هـای فرهنگـی وهـابیون عبارت است از برگزاری کلاس های دینی و مذهبی آیین های وهابیت در شهرستان خـواف - توجه وهابیون به قومیت گرایی، موجب تعصـب شـدید بـه زبـان و آداب ورسـوم قـومی - فعالیت های فرهنگی در بیاعتباری هویـت ملـی و اسـتانی و تـلاش در جهـت ایجـاد تقابـل هویت مذهبی - فعالیت های فرهنگی وهابیون در نگارش کتاب های مـذهبی و فعالیـت هـای فرهنگی وهابیون در اعتراض به پوشش رسمی و حجاب اسلامی میباشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.