Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری به معنویت و مراقبت معنوی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 45 تا 62)

کلیدواژه ها :

معنویت ،نگرش ،پرستاری ،مراقبت معنوی

کلید واژه های ماشینی : پرستاران ، نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری ، معنویت و مراقبت معنوی ، دانشجویان ، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ، پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت ، دانشجویان پرستاری نسبت به معنویت ، دانشجویان پرستاری به معنویت ، بیماری ، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تشکیل

مقدمه : سلامت معنوی یک بعد از ابعاد سلامتی انسان و مراقبت معنوی بخشی از وظایف مهم پرستاران است . پژوهش حاضر با هدف تعیین دیدگاه پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به معنویت و مراقبت معنوی بیماران ، در سال ٩٤ انجام شده است . روش : این مطالعه از نوع توصیفی ـ مقطعی است که جامعه پژوهش آن را کلیه پرستاران شاغل و دانشجویان سال آخر شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تشکیل میدادند. نمونه گیری از دانشجویان به صورت سرشماری و از پرستاران به صورت تصادفی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سنجش معنویت و (نویسنده مسوول ) yahoo.com@Email: mohsenpour_m٨١ نوع مقاله : پژوهشی تاریخ دریافت مقاله : ١٣٩٥.٣.٢٤ تاریخ پذیرش مقاله : ١٣٩٥.٨.١٧

خلاصه ماشینی:

"پژوهش حاضر با هدف تعیین دیدگاه پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به معنویت و مراقبت معنوی بیماران ، در سال ٩٤ انجام شده است . ). همچنین با توجه به اهمیتی که در سال های اخیر به مقوله معنویت و مراقبت معنوی به عنوان بخشی از وظایف پرستار شده ، اما مطالعات کمی در این زمینه به خصوص در کشور ما ایران شده است ، لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به معنویت و مراقبت معنوی انجام شده است . ) در تهران نیز به نتیجه مشابهی رسیدند، البته میانگین نمره کل نگرش نسبت به مراقبت معنوی و معنویت در شرکت کنندگان مورد مطالعه آنان بیشتر از مطالعه حاضر بوده است (مظاهری و همکاران ، ٢٠٠٩ م . در مطالعه شهرآبادی و همکاران نیز نگرش نسبت به معنویت و مراقبت معنوی بین دانشجویان پرستاری و پزشکی معنیدار نبوده است (شهرآبادی و همکاران ، ٢٠١٢ م . ). مطالعه دیگری که این ارتباط را به طور مستقیم سنجیده باشد، یافت نشد، اما در مطالعه مظاهری و همکاران مواردی مثل سمت پرستاران و سن آنان سنجیده شده و نتیجه گیری شده است که پرستاران با سابقه کار بیشتر احتمالا نگرش بهتری به معنویت و مراقبت معنوی خواهند داشت (مظاهری و همکاران ، ٢٠٠٩ م . ). میانگین نمرات نگرش دانشجویان و پرستاران نسبت به معنویت و مراقبت معنوی بر حسب نوع بخش و نوع بیمارستان محل خدمت نیز تفاوت معنیداری نداشت ، اما در مطالعه ای که در انگلیس (٢٠٠٧ م ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.