Skip to main content
فهرست مقالات

هوش هیجانی و سلامت جسمانی - روانی زوجین: رویکرد بین فرهنی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 91 تا 102)

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر سلامت جسمانی و روانی زوجین مسلمان ایرانی و هندی می باشد. در این مطالعه 400 زوج ایرانی و هندی به نسبت مساوی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه هوش هیجانی 60 ماده ای سینگ و پرسش نامه سلامت روانی سری واستاوا و جاگدیش و پرسش نامه سلامت جسمانی محمدی فر و دیگران استفاده شد. به منظور تعیین اعتبار مقیاس های مورد استفاده در پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب 0/94 ، 0/83 و 0/77 می باشد . شواهد بدست آمده حاکی از آن بود که بین هوش هیجانی و سلامتی و سلامت جسمانی (0/01 p) و سلامت روانی (0/05 p) زوجین همبستگی مثبت معنادار وجود دارد همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های هوش هیجانی، خودگردانی (19/5 درصد) و خودآگاهی (20/5 درصد) بیشترین تغییرات سلامت جسمانی و مولفه آگاهی اجتماعی (13/3 درصد) نیز بیشترین تغییرات سلامت روانی را تبیین می کنند. نتایج نشان دادند که میانگین نمرات هوش هیجانی و تمامی مولفه های آن و همچنین میانگین نمرات سلامت جسمانی زوجین هندی بیشتر از زوجین ایرانی می باشد اما میانگین نمرات سلامت روانی در زوجین ایرانی بیشتر از زوجین هندی است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.