Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل نقش کریدورهای ارتباطی بر ساختار فضایی جمعیت و فعالیت در استان خراسان رضوی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 61 تا 90)

کلیدواژه ها :

جمعیت ،ساختار فضایی ،فعالیت ،استان خراسان رضوی ،کریدورهای ارتباطی

کلید واژه های ماشینی : استان خراسان رضوی ، کریدور ، تحلیل نقش کریدورهای ارتباطی ، نقش کریدورهای ارتباطی بر ساختار ، تراکم ، ساختار فضایی جمعیت و فعالیت ، توسعه ، تراکم جمعیتی ، محور ، تمرکز

امروزه کرویدورهای ارتباطی یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی محسوب شده و ازطرف دیگر، به دلیل نقش آن در تمرکز و توزیع جمعیت و فعالیت، نقش غیرقابل انکاری در شکل گیری ساختار فضایی مناطق برعهده دارند؛ از این رو، هدف این پژوهش، تحلیل نقش کریدورهای ارتباطی بر ساختار فضایی جمعیت و فعالیت (در اینجا صنعت و معدن) در استان خراسان رضوی است. روش تحقیق کمی بوده و رویکرد آن توصیفی- تحلیلی است. به منظور جمع آوری داده ها از شیوه ی اسنادی و برای تحلیل داده ها، از روش های موران و رگرسیون وزنی جغرافیایی با استفاده از نرم افزار GeoDa و ArcGIS استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که بین تراکم شبکه ی ارتباطی و ساختار فضایی جمعیت و فعالیت در استان رابطه ی مستقیم و مثبتی وجود دارد. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد که استان خراسان رضوی باوجود ظرفیت های مختلف در فرایند توسعه ی خود، از الگوی فضایی قطبی پیروی کرده و تمرکز شدید فعالیتی و جمعیتی در مرکز استان آشکارا به چشم می خورد؛ بنابراین، ایجاد و تقویت کانون های توسعه در محورهای اصلی ارتباطی می تواند از شدت تمرکز آن کاسته و به تقویت تعادل فضایی آن کمک کند.

خلاصه ماشینی:

"تحلیل الگوی فضایی استان خراسان رضوی در یک جمع بندی کلی از نتایج حاصل از روشهای مورد بررسی ، بـرای پاسـخ بـه پرسـش دوم تحقیق که مربوط به چگونگی الگوی فضایی استان خراسان رضوی برمبنای معیارهـای کریـدور ارتباطی بود، می توان گفت که به طور کلـی ، سـاختار فضـایی اسـتان باتوجـه بـه تمرکـز شـدید جمعیتی و به تبع آن، تمرکز فعالیتی در مرکز استان و محدودهی پیرامونی آن، به صورت قطبی - شده است و یک فضای اشباعشده در استان وجود دارد و تنها در بخش های محدودی از اسـتان مانند محور مشهد- چناران و مشهد- بینالود تمرکز فعالیتی وجود دارد که مـی توانـد بـه عنـوان کریدور توسعه مطرح شود. / شکل ٨: رابطه ی ساختار فضایی جمعیت و فعالیت و کریدورهای ارتباطی در استان خراسان رضوی بنابراین ، باتوجه به تحلیل ها و نقشه های به دست آمده برای پاسخ به پرسش دوم تحقیق ، می توان گفت که استان خراسان رضوی علی رغم وجود ظرفیت های مختلف در فرایند توسعه ی خود، همچنان از الگوی فضایی قطبی و متمرکز پیروی می کند؛ به طوری که تمرکز شدید فعالیتی و جمعیتی در مرکز استان آشکارا به چشم می خورد که این امر باعث از هم گسیختگی فضایی و بی نظمی در استقرار مراکز شده است ؛ بنابراین ساختار فضایی استان در وضعیت موجود کمتر تحت تأثیر کریدورهای توسعه قرار دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.