Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل الگوی مرجع دلوس و چار چوب پنج اس. در؛ سازماندهی و ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی

نویسنده:

(22 صفحه - از 85 تا 106)

کلیدواژه ها :

ارزیابی ،سازماندهی ،کتابخانه های دیجیتالی ،الگوی مرجع دلوس ،چارچوب پنج اس

کلید واژه های ماشینی : کتابخانه دیجیتالی ، الگوی مرجع دلوس ، دی ، تحلیل مفهومی الگوی مرجع دلوس ، تحلیل الگوی مرجع دلوس ، کتابخانـه هـای دیجیتـالی ، چارچوب پنج اس ، چـارچوب پـنج اس ، کتابخانـه ، خدمات اطلاعاتی کتابخانه‌های دیجیتالی

پژوهش حاضر با هدف تحلیل مفهومی الگوی مرجع دلوس و چارچوب پنج اس و شناسایی روابط بنیادین بین مفاهیم و شاخص های این الگو و چارچوب در سازماندهی و ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی انجام شده است. روش پژوهش حاضر تحلیل مفهومی الگوی مرجع دلوس و چارچوب پنج اس در سازماندهی و ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی بوده است. تمرکزالگوی مرجع دلوس بر شناسایی شش مفهوم اصلی و نیز روابطی است که کل یک کتابخانه دیجیتالی را در بر می گیرد ، درحالیکه تمرکز چارچوب پنج اس. بریکپارچه سازی مفاهیم کتابخانه دیجیتالی با پنج اس است . یافته ها نشان داد، الگوی دلوس و چارچوب پنج اس درحوزه هایی مانند جریان ها، محتوا، اجتماع ها و کاربران ، روابط مشترکی با کتابخانه های دیجیتالی دارند. در نتیجه، انعطاف پذیری چارچوب پنج اس در بخش ساختار به عنوان ابزاری قدرتمند برای تحلیل و سازماندهی محتوا در کتابخانه های دیجیتالی می تواند با به کارگیری انواع فراداده ها در سامانه کتابخانه های دیجیتالی مبتنی بر الگوی مرجع دلوس ، کاربردی شود . بخش سناریو در چارچوب پنج اس می تواند در پیش بینی هایی که در خصوص خدمات اطلاعاتی کتابخانه های دیجیتالی با توجه به رشد و افزایش فناوری های نوین اطلاعاتی در جهان اتفاق می افتد ، کمک کند.

خلاصه ماشینی:

"٢٠ چکیده پژوهش حاضر با هدف تحلیل مفهومی الگوی مرجع دلوس و چارچوب پنج اس و شناسایی روابط بنیـادین بین مفاهیم و شاخص های این الگو و چارچوب در سازماندهی و ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی انجام شده است . در نتیجه ، انعطاف پذیری چارچوب پنج اس در بخـش سـاختار بـه عنـوان ابـزاری قدرتمنـد برای تحلیل و سازماندهی محتوا در کتابخانه های دیجیتالی می تواند بـا بـه کـارگیری انـواع فـراداده هـا در سامانه کتابخانه های دیجیتالی مبتنی بر الگوی مرجع دلوس ، کاربردی شـود . تحلیل مفهومی سازه ها و مفاهیم و روابط بنیادین الگوی مرجع دلوس و چارچوب پـنج اس در پژوهش حاضر می تواند برای راهنمایی در طراحی و توسـعه طـرح هـای تحقیقـاتی کتابخانه های دیجیتالی مختلف به طراحان و مدیران کتابخانه هـای دیجیتـالی کمـک کنـد. ETDs 155 تحقیقات به صورت کمـی انجـام گرفتـه اسـت و بـرای فهـم بهتـر الگـوی مرجـع دلـوس و چارچوب پنج اس ، بهتر است که طرح های تحقیقاتی کتابخانه های دیجیتالی با اسـتفاده از یکی از این دو الگو یا چارچوب به صورت عملیاتی انجام و با توجه به شرایط موجود ایران مورد بررسی قرار گیرد. انعطاف پـذیری چـارچوب پـنج اس در بخـش سـاختار بـه عنـوان ابـزاری قدرتمنـد بـرای تحلیـل و سـازماندهی محتـوا در کتابخانـه هـای دیجیتـالی مـی توانـد بـا بـه کارگیری انواع فراداده ها در سامانه کتابخانه های دیجیتالی مبتنی بر الگوی مرجع دلـوس ، کاربردی شود . Streams, structures, spaces, scenarios, and societies (5s): a formal digital library framework and its applications."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.