Skip to main content
فهرست مقالات

بازسازی حلقه-درختی بارش شمال شرق ایران با استفاده از گاهشناسی درختان ارس منطقه لاین

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 1 تا 16)

کلیدواژه ها :

لاین ،ارس ،حلقه درخت ،داده های جهانی ،بارش شمال شرق

Tree ring ،Global data ،Juniperus polycarpus ،Northeast precipitation ،Lain

کلید واژه های ماشینی : درختی بارش شمال شرق ایران ، بارش ، درختان ، بازسازی ، گاهشناسی درختان ارس منطقه ، دما ، نتایج بازسازی بارش نشان ، شمال شرق ایران با استفاده ، بازسازی حلقه ، بارش سالانه

در این تحقیق ، تاثیر دما، بارش و شاخص PDSI بر پهنـای دوایـر سـالانه درختـان ارس در منطقـه لایـن خراسان شمالی بر مبنای داده های هواشناسی ایستگاهی و جهانی بررسی شد. سپس بـر مبنـای گاهشناسـی درختان ارس ، بارش سالانه منطقه شمال شرق ایران در دوره ١٨٤٥-٢٠٠٠ بازسازی شد و نتـایج بازسـازی بارش سالانه با آمار چهار ایستگاه درازمدت بررسی و مطابقت آن با گزارش های تاریخی قحطیها بررسـی شد. نتایج نشان دادند که پهنای دوایر سالانه درختان ارس منطقه با دمای مـاه دسـامبر قبـل از فصـل رشـد همبستگی معنادار مثبت ولی با دمای ماه می همبستگی منفی دارند؛ اما بارش در کل دوره رشد تاثیر مثبـت بر رشد درختان دارد و بیشترین همبستگی بین بارش سالانه با رشد درختـان بـه دسـت آمـد؛ بنـابراین بـا استفاده از شش نقطه از داده های شبکه جهانی، میـانگین منطقـه ای بـارش شـمال شـرق کشـور محاسـبه و بازسازی شد. نتایج بازسازی بارش نشان دادند کمترین بارش ١٥٠ سال گذشـته در سـال ١٩١٧ بـه وقـوع پیوست . همچنین سه دوره خشکسالی شدید در دهه ١٨٧٠، اوایـل قـرن بیسـتم و ١٩١٩-١٩١٥ بـه وقـوع پیوسته است . بارش های بازسازی شده همبستگی معناداری با آمار صد ساله ایستگاه های مشهد، اصـفهان و تهران داشتند. گزارش های تاریخی قحطیهای ایران تطابق بسیار خوبی با خشکسالی شدید بازسازی شـده در این تحقیق داشت . مقایسه نتایج این تحقیق با نتایج محققـین در منـاطق همجـوار نشـان داد کـه نتـایج محققین در شرق منطقه (غرب و شمال غرب چین ) نسبت بـه تحقیقـات انجـام شـده در غـرب (ترکیـه و خاورمیانه ) تطابق بهتری دارد.

Introduction: Long-term climatic data are a prerequisite for hydro-meteorological studies and understanding of past climate. Iran is mostly located in semi-arid to arid climate zones، so information on the natural long-term variability of the hydroclimate is of great relevance for land use planning، agriculture، and water supply of a growing population. However، the maximum length of recorded climate data in Iran is less than 60 years، measured at less than 50 synoptic meteorological stations. Therefore، knowledge of the climate history in the distant past requires reconstruction of climate variables from proxy data. Tree-ring data are an important and precisely dated proxy to reconstruct variations in hydroclimate، especially in climates where tree growth is mainly limited by moisture availability. Juniper trees due to high survivability and high sensitivity to weather conditions are suitable tree species for the reconstruction of past climate. The present study is the first effort to reconstruct local precipitation in the northeast region of Iran from tree-ring data of Juniperus polycarpus. Study Area: The tree-ring sampling site is located in the Hezarmasjed heights (Lain region) of Khorasan Shomali Province، northeast of Iran (37 N; 59° 21 E) at an altitude of 2100 MSL. The climate of the region is cold and semi-arid. Climatic data are prepared from meteorological stations and global data networks (NCEP-NCAR) with resolution of 2.5*2.5 deg. with the common period of 1949-2000. In order to understand regional variation rainfall، the average precipitation of six points from NCEP-NCAR network was considered as regional precipitation data. The chronology of tree ring width is developed from 16 increments of Juniper trees. To remove the biological age trend in ring width of data، a double de-trending procedure was applied to all series by using the ARSTAN program. Material and Methods: In this study، the influence of temperature، precipitation and PDSI on tree ring width of Juniperus trees based on station and global network data was investigated and annual precipitation of northeast of Iran was reconstructed using the Juniper chronology in the period 1845-2000. A simple linear regression was employed to reconstruct precipitation. The reconstructed results were compared with recorded data of four long-term stations and also their correspondence with historical famine reports and the reconstruction results from neighboring countries (east and west) was investigated. Results and Discussion: The results showed that tree ring widths of Juniper trees have positive correlation with temperature of pre growth December and negative correlation with temperature of May، significantly. Also precipitation in all months of growth season has positive effect on tree growth and annual rainfall has the highest correlation with tree ring widths. So average rainfall of northeast Iran from six points of global network data was calculated and using Juniperus chronology was reconstructed in 1845-2000. Correlation coefficients of calibration and evaluation periods were significant ... .

خلاصه ماشینی:

"بازسازی حلقه -درختی بارش شمال شرق ایران با استفاده از گاهشناسی درختان ارس منطقه لاین مهدی نادی ١- استادیار هواشناسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران کامبیز پورطهماسی- استاد آناتومی چوب و گاه شناسی درختی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران ، کرج ، ایران تاریخ دریافت : ١٣٩٤/١٢/١٦ تاریخ تصویب : ١٣٩٥/٨/١ چکیده در این تحقیق ، تأثیر دما، بارش و شاخص PDSI بر پهنـای دوایـر سـالانه درختـان ارس در منطقـه لایـن خراسان شمالی بر مبنای داده های هواشناسی ایستگاهی و جهانی بررسی شد. نتایج نشان دادند که پهنای دوایر سالانه درختان ارس منطقه با دمای مـاه دسـامبر قبـل از فصـل رشـد همبستگی معنادار مثبت ولی با دمای ماه می همبستگی منفی دارند؛ اما بارش در کل دوره رشد تأثیر مثبـت بر رشد درختان دارد و بیشترین همبستگی بین بارش سالانه با رشد درختـان بـه دسـت آمـد؛ بنـابراین بـا استفاده از شش نقطه از داده های شبکه جهانی، میـانگین منطقـه ای بـارش شـمال شـرق کشـور محاسـبه و بازسازی شد. در غرب منطقه آنـاتولی ترکیـه ، کوسـه ٨ و همکـاران 1 Dobrovolný 2 Levanič 3 Seftigen 4 Büntgen 5 Oberhuber and Kofler 6 Coppola 7 Touchan 8 Köse (٢٠١١: ٤٤٥) به منظور تعیین گستره مکانی دوره های تر و خشک ، ٣١ گاهشناسی از درختان کاج تهیه نمـوده و بـارش منطقه را در ٢١٥ سال گذشته بازسازی کردند. 1 IRANICA 2 De Planhol 3 Melville 4 Shao 5 Liu ٥."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.