Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عملکرد خانواده معتادان خود معرف و غیر معتادان

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 73 تا 86)

کلید واژه های ماشینی : معتادان، عملکرد خانواده، غیر معتادان، عملکرد خانوادهء معتادان، خانوادهء معتادان و غیر معتادان، عملکرد خانوادهء معتادان و غیر، مقیاس حل مشکل و ارتباطات، عملکرد خانواده معتادان، تفاوت عملکرد خانوادهء معتادان، مقایسهء عملکرد خانوادهء معتادان

این مطالعه به صورت توصیفی،با هدف«مقایسهء عملکرد خانوادهء معتادان خود معرف‌ و غیر معتادان»انجام گرفته است.جهت دستیابی به هدف پژوهش،تعداد 001 نفر معتاد خود معرف 81 تا 04 سال مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات و ترک اعتیاد استان‌ اصفهان و 001 نفر غیر معتاد به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامهء عملکرد خانواده‌1 (FAD) در مورد آنها اجرا گردید و با گروه گواه مقایسه شدند. روش به کار گرفته شده در این پژوهش،تحلیل مانوا2بوده است.نتایج تحلیل نشان‌ داد که تفاوت بین عملکرد خانواده‌های دو گروه در 5 مقیاس حل مشکل و ارتباطات‌ P-0/005 ،نقش‌ها و پاسخ‌دهی عاطفی‌ P-0 ،مشارکت عاطفی‌ P-0 ، کنترل رفتار P-0 و کارآیی عمومی‌ P-0 معنادار بود.یعنی عملکرد خانوادهء معتادان به‌طور معناداری ناکارآمدتر از غیر معتادان بوده است.

خلاصه ماشینی:

"جدول شمارهء 1-میانگین و انحراف معیار متغیرهای عملکرد خانواده در دو گروه معتاد و غیر معتاد جدول شمارهء 2-نتایج تحلیل مانوای دو گروه معتاد و غیر معتاد،با توجه به متغیرهای عملکرد خانواده (به تصویر صفحه مراجعه شود) فرضیهء 1-تفاوت عملکرد خانوادهء معتادان و غیر معتادان از نظر حل مشکل و ارتباطات‌ مقیاس حل مشکل و ارتباطات،به‌طور معناداری ضعیف‌تر از گروه غیر معتاد است. نمودار شمارهء 1-میانگین‌های مقیاس حل مشکل و ارتباطات برای دو گروه فرضیهء 2-تفاوت عملکرد خانوادهء معتادان و غیر معتادان از نظر نقش‌ها و پاسخ‌دهی‌ نمودار شمارهء 2-میانگین‌های مقیاس نقش‌ها و پاسخ‌دهی عاطفی برای دو گروه فرضیهء 3-تفاوت عملکرد خانوادهء معتادان و غیر معتادان از نظر مشارکت عاطفی‌ یعنی عملکرد خانوادهء گروه معتاد در مقیاس مشارکت عاطفی به‌طور معناداری‌ نمودار شمارهء 3-میانگین‌های مقیاس مشارکت عاطفی برای دو گروه فرضیهء 4-تفاوت عملکرد خانوادهء معتادان و غیر معتادان از نظر کنترل رفتاری‌ نمودار شمارهء 4-میانگین‌های مقیاس کنترل رفتار برای دو گروه فرضیهء 5-تفاوت عملکرد خانوادهء معتادان و غیر معتادان از نظر کارایی عمومی، نمودار شمارهء 5-میانگین‌های مقیاس کارایی عمومی برای دو گروه با توجه به نتایج جدول(1)،دومین فرضیهء اصلی پژوهش مبنی بر«معنادار بودن‌ معناداری بین عملکرد خانوادهء دو گروه از نظر حل مشکل و ارتباطات وجود دارد. به این معنی که بین عملکرد خانوادهء دو گروه از نظر نقش‌ها و پاسخ‌دهی تفاوت‌ تأیید شد؛به این معنی که تفاوت بین عملکرد دو گروه از نظر کنترل رفتار معنی‌دار بود. نتایج این پژوهش نشان داد که کنترل خانواده بر رفتار معتادان بسیار کم بوده‌ به این ترتیب که بین عملکرد خانوادهء دو گروه از نظر کارایی عمومی تفاوت معنی‌دار"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.