Skip to main content
فهرست مقالات

هنر

(2 صفحه - از 54 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : هنر ، رنگ ، آبرنگ ، آبرنگهای محمد علی ترقی‌جاه ، شرق ، محمد علی ترقی‌جاه ، آثار رنگ روغنی بهرنه ماگریت ، نقاشی ، بومی ، نمایشگاهی ازآبرنگ‌های علی اکبرصادقی

خلاصه ماشینی:

"ترقی‌جاه به استیلیزه کردن تصاویرپرداخته است و در برخی از نگاره‌هایش،بعضی از عناصر تابلو را به تأسی از هنرمینیاتور ایران به بیرون از کادر کشاندهاست و اسب‌ها،پیکرها و خانه‌ها با امداداز پلان‌بندی‌های مینیاتوری و بدونپرسپکتیو،چیده شاده‌اند و این نظم دقیقو بی‌زونی‌شان است که به آنها هماهنگیو ریتم می‌بخشد،ریتمی که از تکرارحجم‌ها پدید امده است و مشاهده اینآثار برای کسانی که با آثار خوشنویسانایرانی،آشنایی دارند،غریبه نیست وهمین ترکیب بندهای و دست یافتن بهریتم‌هایی که ریشه در دیگر هنرهایبومی ما دارد،هنرمند را از سیطرهترکیب بندی‌های رایج هنر غرب می‌رهاندو به آن صورتی ایرانی می‌دهد. بهر حال،توانایی در بیان،انتخابرنگ‌های شرقی و ایرانی،سادگی و واضحنمایی در شکل و تصویر،هماهنگی و ریتمخوشنویسی ایرانی در فرم‌ها و داشتنزبانی پرفسون و افسانه وار،از مهمترینویژگی‌های تابلوهای این هنرمند است کهمی‌توان روی آنها تأکید کرد،چرا که درآشفته بازار هنر مدرن امروز،کهواماندگان عرصۀ حس و خیال،به مددخطوط درهم و رنگ‌های بی‌هویت وبی‌معنی،می‌کوشند تماشاگران بی‌خبررا حیرت زده کنند و برای آثار عقیمو سترون خود،مفاهیم و معادل‌هایهنری بیابند،آثار محمد علی ترقی‌جاهبسیار مغتنم و صمیم است،چه او بهنونگاره‌ای کهن دست یافته استو بانگاهی نو به شرق که نمی‌نگرد."

صفحه: از 54 تا 55