Skip to main content
فهرست مقالات

نامه ها

نویسنده:

(2 صفحه - از 54 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : همدان ، کیهان فرهنگی ، شعر ، شهر همدان ، شهر ، استاد سبزواری ، مردم ، گفته‌های استاد سبزواری ، سخن ، ایران

خلاصه ماشینی:

"دکتر سید محمد حسینی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نقدها را بود آیا که عیاریگیرند؟مدیر مسؤول محترم نشریۀکیهان فرهنگی انتقاد اگر از سر درد و برای وصول بهحقیقت باشد،خود جزئی از حقیقتاست و بایسته است که همه،حرمتحقیقت را پاس داریم. سید احمد موسوی بجنوردی (به تصویر صفحه مراجعه شود) مدیر مسؤول ارجمند کیهان فرهنگی پس از درود و سلام،در شمارۀ دوم آنماهنامۀ وزین(ص 24)مقاله‌ای ممتع وفاضلانه دیدم،از آقای دکترمیرجلال‌الدین کزازی،دربارۀ«هفت بار وی هگمتانه»که مشتمل برمطالبی ارزنده از وسعت و قدمت شهرهمدان و اهمیت تاریخی آن و نقل قولغالب مورخان و جغرافیا نویسان ونکته‌های سودمند و دقیق دیگر... » نکتۀ دیگر آنکه مرقومداشته‌اند:«همدان کهنترین شهر ایرانیبه شمار می‌آید»این سخن اگر چهدرست و صوابست ولی برای همدانوصفی ناتمام به نظر می‌رسد و اگرخواسته باشند حق مطلب را بدرستی اداکنند و حدود قدمت آنرا تعیین نمایند،باید گفته شود همدان کهن‌ترینشهرهای عالم است که اکنون برپا وبرجاست. آنچه منظور اصلی این بنده است و سببنگارش این سطور گردیده بعد از اظهارسپاس از آن استاد محترم آنست کهدر پی نوشت مقاله(ص 27 ستون 2)مرقوم داشته‌اند:«با آنکه نامدارانی چونبدیع‌الزمان همدانی،باباطاهر عریان،خواجه رشیدالدین فضل‌الله ومیر سید علی همدانی-شاه همدان-ازاین شهر بر آمده‌اند،بدرستی دانستهنیست که چرا همدانیان را گاه به کانایینکوهیدند،نمونه را که ابن‌فقیه کهخود از مردم ایران بوده است دربارۀهمدانیان چنین سروده است: {S«همدان لی بلد اقول بفضله#لکنه من اقبح البلدانS}{Sصبانه فی الوجه مثل شیوخه#و شیوخه فی العقل کالصبیان»S}یا بندی سخن‌گستر،مسعود سعدسلمان که تبار به همدانیان می‌رسانیدهاست در چامه‌ای کانایی خویش را به تبارهمدانیان باز بسته است."

صفحه: از 54 تا 55