Skip to main content
فهرست مقالات

سوءظن های معمولی

نویسنده:

مترجم:

(2 صفحه - از 64 تا 65)

کلید واژه های ماشینی : دی ، دیکنز ، معمای ادوین درود ، فروترو و لوسن تی نی ، رمان ، داستان ، کتاب ، فروترو و فرانکولوسن تی نی ، آناماریا ارتز ، نوشتۀ فروترو و لوسن تی

خلاصه ماشینی:

"آیا او کشته شده است؟اگر چنیناست توسط چه کسی؟آیا ناپدید شده تاعموی بدشگون خود جان جاسپر،سردستۀ تریاکی‌ها و رقیب پنهانی‌اشرا فراری دهد؟پس جسد چه کسیقرار است در گور تنگ و از پیش آمادهشده قرار گیرد؟ داچری کیست؟(غریبه‌ای که باتغییر قیافه،به منظور جاسوسی در موردجاسپر به شهر آمده است)،پرنسسپوفر کیست؟(شخصی که داستان،ازمخفیگاه مخصوص تریاکش آغازمی‌شود)و چرا او به شدت از جاسپرمتنفر است؟ شواهد اندکی در دست است که نشانمی‌دهد دیکنز تمایل داشته استکتاب را با اعتراف جاسپر در سلولزندان،در حالی که تحت تأثیر موادمخدر بوده،یا تحت تأثیر هیپنوتیزمقرار داشته است،به پایان ببرد. به نظر می‌رسد که آنهادستیابی به تار و پود درونی«معمایادوین درود»را تأیید کرده‌اند و با زیرکیمشاهده می‌کنند که دیکنز،رفیققدیمی و رقیب همیشگی خود ویلکیکالینز را،که دو سال زودتر از وی کتاب«سنگ ماه»اولین داستان بلندکاراگاهی در انگلستان-را منتشرکرده بود،به مقام بالایی می‌رساند. درودمانند قهرمان کتاب کالینز،آدمی استمعتاد،با تردستی مافوق طبیعی،قدرتجهت شناسی و حالت خودآگاهی کهبه گفتۀ دیکنز:«ممکن است این دوحالت،در فرد،با یکدیگر برخوردینداشته باشند و هر یک از آن دو خط،سیر جداگانۀ خود را دنبال کنند،هر چند که این حالت به جای از همپاشیدگی تداوم یابد. اما نویل به قدری ساده‌لوحاست که حتی با داشتن ابزاری چونعصای چوبی سنگین و انگیزۀ حسادتنسبت به رزا و قدم زدن با قربانی درتاریکی(پس از صرف شام)و نیزداشتن حرارت زیاد و عدم عذر و بهانه؛خوانندگان داستان به سختی باورمی‌کنند که دیکنز او را به عنوان قاتلمعرفی می‌کند. آیا واقعا دیکنز توسط فردی که هدفشممانعت از اتمام کتاب«درود»بوده بهقتل رسیده است؟ این کتاب به عنوان یک اثر ادبیجنایی،مورد تنفر شماری از خوانندگانمشتاق قرار گرفته است."

صفحه: از 64 تا 65