Skip to main content
فهرست مقالات

اقتدارگرایی؛ زندانبان دیرین ایرانیان بررسی و نقد کتاب اقتدارگرایی در عهد پهلوی

ناقد:

آخرین کتاب دکتر سری عالقلم که ب هبررسی نظریة اقتدارگرایی در دورة پهلوی م یپردازد با فاصل های هف تساله از کتاب ا قتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار منتشر شد هاست. سری عالقلم ب هعنوان یکی از مه مترین اندیشمندان توسعه در ایران، اینک درصدد آن است از مباحث نظری توسعه فراتر رود و علل و مصادیق توسع هنیافتگی ایران را در نظری های بومی مورد کنکاش قرار دهد. نوشتة پیش رو درصدد آن است که با واکاوی نظری و تاریخی کتاب مذکور، نوع نگرش نظریة اقتدارگرایی ایرانی و انطباق آن با تاریخ پهلوی را بررسی کند. محوریت تاریخ یا نظریه بحثی اساسی است که در کتاب ا قتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار حائز اهمیت بود و در این کتاب نیز این موضوع جاری است؛ چیزی که م یتوان از آن ب هعنوان زندان یشدن تاریخ در چارچوب نظری یاد کرد


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.