Skip to main content
فهرست مقالات

دریافت غرامت به استناد تحریم غیرقانونی اشخاص توسط اتحادیه اروپا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 211 تا 236)

تحریم‌های اقتصادی و مالی ازجمله ابزارهای مهم سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته به شمار می‌رود. بااین‌حال، تحریم‌های مذکور باید با اصول و قواعد حقوقی لازم‌الاجرای مندرج در معاهدات و سایر اسناد اتحادیه اروپا سازگار و منطبق باشند، و بر همین اساس، تحت نظارت قضایی دادگاه‌های اتحادیه قرار می‌گیرند. ازجمله اصول مذکور، اصل «قانونی‌بودن» تحریم‌هاست. مقاله حاضر با درنظرداشتن رویه‌قضایی دادگاه عمومی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، ازجمله در پرونده‌های مرتبط با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه پرونده‌های فولمن و محمودیان علیه شورا (نوامبر 2013) و صفانیکو سپاهان علیه شورا (مه 2017)، می‌کوشد شرایط غیرقانونی تلقی­شدن اعمال تحریم‌ها، شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی اتحادیه از این لحاظ، و انواع ضمانت اجراهای مربوطه (ابطال تحریم و حکم به پرداخت غرامت) را تجزیه و تحلیل کند.

صفحه: از 211 تا 236