Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل جامعه شناختی رابطه هویت اجتماعی در گزینش نوع گروه مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

نویسنده:

چکیده:

به باور بسیاری از اندیشمندان جامعه شناسی نبود یک شناخت علمی از گروه های مرجع و ابعاد کارکردی آن ها به ویژه از نظر جوانان دانشجو باعث بروز اشتباهات و لغزش های چشم گیر در مواجه با جوانان شده است. بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر، تحلیل جامعه شناختی رابطه بین هویت اجتماعی با نوع گزینش گروه مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه است. روش پژوهش کمی به شیوه ی پیمایشی بوده و اطلاعات 313 نفر از دانشجویان، از میان جامعه آماری 10015 نفری دانشگاه رازی کرمانشاه با روش نمونه گیری سهمیه ای غیر احتمالی جمع آوری و تحلیل گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی فی کرامر از طریق نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. گروه مرجع دانشجویان در سه بعد عضویت- غیر عضویت، خودی – غیر خود ی و متکثر و ترکیبی شاخص بندی شده که نتایج پژوهش حاکی است که رابطه ی همبستگی معناداری بین هویت اجتماعی در ابعاد (دینی، ملی و جهانی)، با گروه مرجع در ابعاد (عضویت-خودی، غیر عضویت- غیر خودی و متکثر و ترکیبی) وجود داشته، اما بین هویت قومی و نوع گروه مرجع عضویت رابطه ای وجود نداشته است.

خلاصه ماشینی:

(رجوع شود به تصویر صفحه) پیشینه تحقیقات : در زمینه رابطه و تأثیر هویت اجتماعی جوانان در ابعاد(قومی ،ملی ،دینی و جهانی ) بر نوع و گروه های مرجع آنان ، با توجه به بررسی های محقق در اسناد و بانک های اطلاعاتی مربوط به مقالات و پایان نامه های دانشجویی در کشور متأسفانه عنوانی دقیق و مشابه یافت نشد، و محقق کار را با عناوینی نزدیک به موضوع آغاز کرده که در ادامه مطرح می گردد: ابراهیم پاشا و فلاح زاده (١٣٨٩)، در مقاله ای تحت عنوان «بررسی هویت دینی و ملی نوجوانان و جوانان شهر تهران با تاکید بر گروه مرجع » نتیجه گرفته اند که هویت دینی در بین زنان بر هویت ملی برتری دارد در حالی که این وضعیت در بین مردان برعکس است . در جدول شماره (٢) ستون دوم نشان می دهد ضریب همبستگی بین متغیر وابسته ی گروه مرجع خودی و هویت قومی افراد آزمودنی ، بر اساس ضریب فای (٠٠٠٠=Sig و ٠٦١٥=Value) و کرامر (٠٠٠٠=Sig و ٠٣٠٨=Value) معنادار است ، این رابطه با توجه به علامت همبستگی مثبت و مستقیم بوده ، به عبارتی هرچه یک فرد دارای هویت قومی بالایی باشد، بیشتر گروه های مرجع خودی را انتخاب می کند. در جدول شماره (٣) ستون دوم نشان می دهد ضریب همبستگی بین متغیر وابسته ی گروه مرجع خودی و هویت دینی افراد آزمودنی ، براساس ضریب فای (٠٠٠٠=Sig و ٠٧٤٦=Value) و کرامر (٠٠٠٠=Sig و ٠٣٧=Value)معنادار بوده و این رابطه با توجه به علامت همبستگی ، مثبت و مستقیم است ؛ به عبارتی هرچه یک فرد دارای هویت دینی بالایی باشد، بیشتر گروه های مرجع خودی را انتخاب می کند.

کلیدواژه ها:

گروه مرجع خودی و غیر خودی ، گروه مرجع دانشجویان ، هویت اجتماعی دانشجویان ، گروه مرجع عضویت و غیر عضویت ، گروه مرجع ترکیبی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.