Skip to main content
فهرست مقالات

گردشگری و توسعه روستایی: تحلیل جامعه شناختی نقش خانه های دوم در توسعه روستایی لواسانات

نویسنده:

(34 صفحه - از 181 تا 214)

چکیده:

گسترش خانه‌های دوم علاوه بر اشتغال زایی، درآمدزایی و ارتقاء سطح فرهنگی موجبات استحکام پیوندهای اجتماعی افراد و جوامع محلی را فراهم می آورد. امروزه گردشگری روستایی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی روستائیان دارد، به طوری که گرایش زیادی در جهان برای سرمایه گذاری در این صنعت به وجود آمده است و میل به متنوع سازی فعالیت های روستایی از طریق گردشگری رو به فزونی می رود. در این پژوهش اثرات گسترش و توسعه گردشگری در ناحیه لواسانات با تاکید بر خانه های دوم قابلیت ها و محدودیت ها و ارائه راهبردها و راهکارهایی لازم برای رشد و توسعه گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و مبنای روش آن توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد نیاز تحقیق از طریق مطالعات اسنادی(کتابخانه ای) و میدانی به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج حاصل از آن ضمن تاکید بر نقش گردشگری بر توسعه روستایی بیانگر آستانه آسیب پذیری نقاط روستایی به علت بالا بودن تعداد گردشگران در این نواحی بوده و این مسئله لزوم بازنگری و ارائه سیاست هایی مناسب با ویژگی های منطقه در جهت رفع محدودیت ها و استفاده مناسب از مزیت های نسبی موجود را ایجاب می نماید.

خلاصه ماشینی:

دهم : خطر زیبایی سطحی ؛ بسیاری از خانه دومی ها که به تازگی ساکن خانـه هـای ییلاقـی در روستا شده اند با خود ارزش هایی را که قبلا در جوامع روستایی وجود نداشته اند به همراه می آورند از جمله این ارزش های کالبدی و فیزیکی سبک خانه سازی و مصـالح جدیـد اسـت نتـایج آن ایـن است که روستاها در معرض خطر «زیبایی سطحی » قرار می گیرند که از جانـب سـاکنان خانـه هـای ییلاقی و ثروتمند شهری آنها را تهدید می کند (شارپلی ، ١٣٨٠، ص ١٤٥). معرف های بررسی اثرات توسعه خانه های دوم در توسعه روستایی عبارتند از: ایجاد اشتغال ، افزایش قیمت زمین ، درآمدزایی ، رکود فعالیت کشاورزی ، تعامل روستاییان با شهروندان ، افزایش مصرف - گرایی در روستا، بهره مندی از اقلیم و چشم انداز زیبا، تخریب جنگل ، بهبود تأسیسات و تجهیـزات در روستا، خودکفایی و تقویت اقتصاد محلی ، احترام بیشتر به جامعه محلی و فرهنگ آنها، سرمایه - گذاری مجدد درآمد گردشگری در منابع فرهنگی ، تقویت و تدوام سنت هـای فرهنگـی ، افـزایش میزان درک و مدارا بین فرهنگ ها به ویژه از طریق اجرای موسیقی ، عرضه صنایع دستی و هنرهـای محلی ، نوع زندگی بومی ، مسکن و سایر تجربیات زندگی روستایی .

کلیدواژه ها:

گردشگری روستایی ، توسعه روستایی ، خانه دوم ، منطقه لواسانات


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.