Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر توسعه فرهنگک شهروندی با دو مولفه وظایف وحقوق شهروندی

نویسنده:

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی نقش ابعاد سرمایه اجتماعی برتوسعه فرهنگ شهروندی با دو مولفه وظایف وحقوقی شهروندی. سرمایه اجتماعی و مژلفه‌های آن به عنوان یک نشانگان در توسعه اجتماعی نقش بسزایی در تکوین و توسعه فرهنگ شهروندی پژوهش دارد. روش پژوهش کمی و فن مورد استفاده پیمایشی است و جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. پرسشنامه بسته پاسخ برای اندازه گیری متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است نمونه شامل ۳۵۳ نفراز دانشجویان است که به روش خوشه‌ای انتخاب شده است. دراین پژوهش ازمقیاسی شهروندی وسرمایه اجتماعی سهامی استفاده شده این ابزار از روایی صوری و سازه‌ای برخوردار بوده وپایایی مقیاس بالای ۰/۷۰ بوده. برای تجزیه وتحلیل از همبستگی و رگرسیون استفاده شده تحلیل با استفاده از نرم افزار Spss انجام شده یافته‌ها نشان می‌دهد بین مولفه‌های سرمایه اجتماعی با وظایف وحقوق شهروندی رابطه مستقیم معنی‌دار وجود دارد؛ حدود ۲۳ درصد واریانس فرهنگ شهروندی توسط مشارکت اجتماعی، اعتماد به خانواده و اعتماد اجتماعی قابل پیش‌بینی است بنابراین از بین مولفه‌های سرمایه اجتماعی به ترتیب مشارکت اجتماعی، اعتماد به خانواده و اعتماد اجتماعی بدلیل داشتن بتای بز رگتر نسبت به بقیه ابعاد، پیش بین قوی‌تری برای فرهنگک شهروندی می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

درمطالعات اروپای غربی ، سرمایه اجتماعی در تقویت و گسترش فعالیت های داوطلبانـه و مشـارکت اجتمـاعی بعنـوان مهم ترین شاخص توسعه هنجار شهروندی مطرح است ویکی از عوامل کلیدی در توسـعه فرهنـگ مـدنی مـی باشـد ( ,Feezell, Conroy ;٤٢:a٢٠٠٣ ,Hooghe ;١٥٩ :٢٠٠٧ ,Badescu and Neller (٢٠١٠:٤٨١ ,Hilde and van der Lippe ;٧ :٢٠١٣,Meredith and Guerrero. شرایط وبستر های اجتماعی کنشـگران در توسعه کنش های مدنی در مطالعات پیشین و نظریه های موجود تأییـد شـده و سـرمایه اجتمـاعی بـه عنوان یک سـیمای مهـم از جامعـه مـدنی در ایجـاد شـهروندان فعـال ، آگـاه بـه حقـوق و وظـایف شهروندی بسیار نقش مهمی دارد نظر به اهمیـت مفـاهیم مطـرح شـده در یـک توسـعه همـه جانبـه وپایدار از یک سو و حساسیت جامعه دانشجویان در ایران که سهم به سزایی از جمعیـت را نیـز بـه خود اختصاص می دهند از سوی دیگرسبب می شود مباحث توسعه و مطالعه متغیرها مـورد نظـر بـه طور اختصاصی با نمونه واقعی در جامعه ایرانی نیز مورد آزمون و بررسی قرار گیرد تا راه هـا بـرای دستیابی به توسعه در ابعاد گوناگون هموار شود از این جهت موضوع مطـرح شـده در مقالـه بسـیار حائز اهمیت می باشد بنا براین همانطورکه سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن به عنوان یک نشـانگان در توسعه اجتماعی نقش بسزایی در تکوین و توسـعه فرهنـگ شـهروندی در نظریـه وپیشـینه هـای خارجی داشته مفروض های این مقاله نیز بر همین اساس طراحی وتدوین گردیـده اسـت و نظـر بـه اهمیت جامعه مورد مطالعه و متغیرهای کلیدی در حوزه توسعه پرسش اساسی ایـن مقالـه پاسـخ بـه این سؤال بوده که در ایران نیز سرمایه اجتماعی اثر معنی داری بر فرهنگ شهروندی دارد.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، سرمایه اجتماعی ، فرهنگ شهروندی ، وظایف شهروندی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.