Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل جامعه شناختی مهارت‌های ارتباطی معلمان

نویسنده:

(27 صفحه - از 33 تا 59)

چکیده:

مهارت های ارتباطی معلمان به عنوان یکی از مهمترین و شاید تعیین کننده ترین مهارت در جذب و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مطرح است و بنابراین لازم است مورد توجه خاصی قرار گیرد. بنابراین، در این مقاله تلاش شده است با به کارگیری یک روش اسنادی – کتابخانه ای و جمع آوری و تحلیل نظریه ها، مبانی نظری و پیشینه ی موجود نه تنها به این مساله پرداخته شود که این مقاله ها تا چه اندازه مهم هستند، بلکه از چه منابع یا عواملی تاثیر می گیرند و تا چه اندازه بر پیشرفت و جذب دانش آموزان موثرند. نتایج بررسی ها و تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد که توانش و کنش ارتباطی معلمان تحت تاثیر عوامل گوناگونی دوران اجتماعی شدن افراد و آموزش های رسمی و غیررسمی قرار دارند که بخشی از آن را می توان با مهارت آموزی تقویت کرد و بخشی از آن گزینش است و باید با توجه به شخصیت و اجتماعی شدن معلمان گزینش صورت گیرد. در ضمن این مهارت ها تاثیر معنی داری بر جذب و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارند.

خلاصه ماشینی:

به طور کلی میتوان گفت مهارت های معلمان میتواند تحت تاثیر عوامل درونی از جمله ویژگـی های روانی- ژنتیکی و نیز عوامل برونی از جمله یادگیری و فراگیری از محـیط اجتمـاعی بـه ویـژه خانواده ، نهادهای آموزشی، رسانه ها، و خانواده و دوسـتان قـرار گیـرد و تـاثیر تعیـین کننـده ای بـر ارتباط های آن ها اعم از ارادی و غیر ارادی، جمعی و غیرجمعی، درون سازمانی و بـرون سـازمانی، انسانی و غیرانسانی با دانش آموزان داشته باشد، اما آنچـه کـه بسـیار مهـم اسـت ماهیـت و مهـارت ارتباطی است . عوامل متعددی در برقراری ارتباط صحیح در یک کلاس درس مانع ایجاد می کنند بطور نمونه : ـ تفاوت های زبان ، لهجه ،و تعصبات و پیش داوری ها ـ جذاب نبودن پیام و معنی برای مخاطبان ـ تسلط ضعیف یکی از طرفین در پردازش و تجزیه و تحلیل مطالب ـ نبود یا کمبود انگیزه جهت تداوم پیام ـ نقش گروههای غیر رسمی ، وحشت ، ترس ، احساس ناامنی و هیجانات در محیط کلاس ـ فقدان باز خورد یا تأثیر و تأثر جدی (سرمد ، ١٣٨٠ ) نتیجه گیری براساس مبانی نظری مورد بحث در این مقاله و پیشـینه ی پـژوهش مشـخص شـد کـه مهـارت هـای ارتباطی معلمان نه تنها نقـش تعیـین کننـده ای در جـذب دانـش آمـوزان دارنـد، بلکـه در پیشـرفت تحصیلی آن ها نیز بسیار مهم قلمداد میشوند.

کلیدواژه ها:

معلم ، مهارت‌های ارتباطی ، قابلیت‌های ارتباطی ، قابلیت‌های کنش


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.