Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل اجتماعی موثربررفتارهای اجتماعی محیط زیست (موردمطالعه کارکنان پارس جنوبی(عسلویه) )

نویسنده:

(26 صفحه - از 159 تا 184)

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی عوامل سیاسی – اجتماعی موثربررفتارهای اجتماعی زیست محیطی کارکنان پارس جنوبی(عسلویه)انجام شده.و طی آن به بررسی رابطه بین شبکه های مشارکت مدنی ،هنجارهای اجتماعی واعتماد اجتماعی با رفتارهای اجتماعی زیست محیطی کارکنان پارس جنوبی پرداخته شده است.روش انجام این پژوهش پیمایشی می باشد، جامعه موردمطالعه 60850 نفرازکارکنان پارس جنوبی است حجم نمونه 381 نفر و شیوه نمونه گیری خوشه ای می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با توجه به مدل برازش داده شده وضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری به دست آمده از رگرسیون، هر سه متغیر شبکه های مشارکت مدنی،هنجارهای اجتماعی واعتماد اجتماعی چون برابر با 00/ 0 بوده و از 05/ 0کوچک تر می باشد و همچنین سطح معنی داری بدست امده ازمعادلات ساختاری باکمک نرم افزارآموس به ترتیب 027/ 0 ،024/ 0، 012/ 0بوده واز از05/ 0 کوچکتر می باشد بنابراین هر سه فرضیه تحقیق تایید شده و شبکه های مشارکت مدنی،هنجارهای اجتماعی و اعتماد اجتماعی بررفتارهای اجتماعی زیست محیطی تاثیر دارد.

خلاصه ماشینی:

برای مثال فوکویاما(١٩٩٨ ,dukuyama) از اعتماد به مثابه شاخصی برای بیان سرمایه اجتماعی ٤ در معنای ارزش های جمعی شبکه های اجتماعی و اخلاق فرهنگی، که بنیاد رشد و ثبات اقتصادی را تشکیل می دهند، استفاده می نماید(٢٠٠٣ ,Healy)، "برداشت دوگانه ای را از اعتماد توسعه داده است که اشاره به زمینه های مختلف برای رابطه بین افراد در حوزه شخصی و اشکال نهادی شده اعتماد در فضای عمومی دارد. با توجه به خروجی آزمون کای دو از نرم افزار spss که در جدول (١)خلاصه شده است ، چنین نتیجه می شود که چون سطح معنی داری آزمون کوچکتر از ٠/٠٥ می باشد، بنابراین بین شبکه های مشارکت مدنی ورفتارهای اجتماعی زیست محیطی پارس جنوبی رابطه وجود دارد. جدول ٢: ضریب رگرسیونی شبکه های مشارکت مدنی ورفتارهای اجتماعی زیست محیطی {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} d= 18/180 h = 0/214 h2 = 0/046 آماره دوربین واتسون = ١/٩٥ ٠٠٠/ =Sig. ANOVE آزمون فرضیه دوم : بین هنجارهای اجتماعی و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی پارس جنوبی رابطه وجود دارد. با توجه به خروجی آزمون ضریب همبستگی از نرم افزار spss که در جدول (٣)خلاصه شده است ، چنین نتیجه می شود که چون سطح معنی داری آزمون کوچکتر از ٠/٠٥ می باشد، بنابراین بین هنجارهای اجتماعی و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی پارس جنوبی رابطه وجود دارد. با توجه به خروجی آزمون ضریب همبستگی از نرم افزار spss که در جدول (٥)خلاصه شده است ، چنین نتیجه می شود که چون سطح معنی داری آزمون کوچکتر از ٠/٠٥می باشد ، بنابراین بین اعتماد اجتماعی و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی پارس جنوبی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه ها:

محیط زیست ، اعتماد اجتماعی ، هنجارهای اجتماعی ، رفتاراجتماعی ، شبکه های مشارکت مدنی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.