Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان

نویسنده:

(30 صفحه - از 147 تا 176)

چکیده:

امروزه در سازمان ها . هوش فرهنگی و هوش هیجانی بالا می تواند در بهبود موقعیت سازمان و تقویت عملکرد شغلی کارکنان» نقش بسزایی داشته باشد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و هوش هیجانی بر عملکرد شغلی کارکنان در یکی از سازمان های دولتی می باشد . روش تحقیق توصیفی پیمایش و از نوع همبستگی می باشد . جامعه آماری تحقیق . کلیه کارکنان یکی از سازمان های دولتی بوده که تعداد ۲۸۰ نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.برای سنجش هوش فرهنگی از پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ. همکاران(۲۰۰۷) و جهت سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی گلمن( ۱۹۹۸) و برای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی- گلد اسمیت وبه منظور تجزیه و تحلیل از روش آماری توصیفی و آمار استنباطی(ضریب همیستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین هوش فرهنگی و تمامی ابعاد - استراتژی ، دانش, انگیزش و رفتار، با عمکرد شغلی کارکتان رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد بین ابعاد هوش هیجانی-خودآگاهی، خود تنظیمی، خود انگیختگی, همدلی, مهارت های اجتماعی- با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معناداری دارد. در نهایت به منظور آزمون کلی و جزئی الگوی نظری از مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد که شاخص های برازش بالاء حاکی از حمایت بسیار خوب داده ها از مبانی نظری می باشد.

خلاصه ماشینی:

نتایج همچنین نشان داد بین ابعاد هوش هیجانی -خودآگاهی ، خود تنظیمی ، خود انگیختگی ، همدلی ، مهارت های اجتماعی - با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معناداری دارد. لذا با توجه به موارد مطرح شده ، چنانچه این سازمان دولتی بخواهد در چنین شرایطی به دنبال توسعه و بهبود عملکرد شغلی کارکنان خود باشد و خود را با تغییرات فزاینده عصر حاضر سازگار سازد، باید زمینه های توسعه هوش فرهنگی و هوش هیجانی را در بین کارکنان خود فراهم سازد تا پرورش و رشد اندیشه ها را ممکن ساخته و از حداکثر عملکرد لازم برخوردار باشند، بنابراین پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش فرهنگی (شامل چهار شاخص : استراتژی ، دانش ، انگیزش و رفتار) و هوش هیجانی(شامل پنج شاخص : خودآگاهی ، خود تنظیمی ، خود انگیختگی ، همدلی و مهارت های اجتمایی ) با عملکرد شغلی کارکنان در یکی از سازمان های دولتی می پردازد تا در پایان پژوهش به بررسی تاثیر یا عدم تاثیر متغیر هوش فرهنگی و هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان پرداخته و اقدام به ارائه راهکارهایی در جهت بکارگیری بهتر هوش فرهنگی و هوش هیجانی در راستای افزایش عملکرد شغلی کارکنان نماید. داده ها با نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد پردازش قرار گرفته است همچنین برای تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است (رجوع شود به تصویر صفحه) جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه کارکنان یکی از سازمان های دولتی است که تعداد آنها در سال ١٣٩٤ به ٩٠٠ نفر بالغ می گردد.

کلیدواژه ها:

هوش هیجانی ، عملکرد شغلی ، هوش فرهنگی ، استراتژی دانش


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.