Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین تغییرات سود با خوانایی گزارش سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

(11 صفحه - از 29 تا 39)

چکیده:

گزارش ها و صورت های مالی، یکی از مهمترین اجزاء سیستم مدیریت است. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیری اقتصادی است. علیرغم اهمیتی که افراد حرف های و قانونگذاران برای شفافیت و طول افشا قائل هستند، فرضیه مدیریت مبهم بیان می کند وقتی عملکرد شرکت ضعیف است مدیران تمایل دارند تا اطلاعات را به صورت مبهم ارائه کنند زیرا ممکن است بازار به اطلاعاتی که به شکل پیچیدهای (از نظر خوانایی) افشا شده با تاخیر واکنش نشان بدهد. از این رو مدیران ممکن است به منظور جلوگیری از تاثیرگذاری اطلاعات بر روی قیمت بازار سهام، اطلاعاتی که نمی خواهند توسط سرمایه گذاران بررسی شود را به شیوهای پیچیده تر منتشر کنند. در همین راستا پژوهش حاضر، به بررسی ارتباط بین تغییرات سود با خوانایی گزارش سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور دستیابی به این هدف یک فرضیه تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه، نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1391 - 1395 انتخاب گردید. یافته های پژوهش حاضر، حاکی از آن است که بین تغییرات سود و خوانایی گزارش سالانه، رابطه ی معنادار وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

از این رو با توجه به اهمیت شفافیت اطلاعات مالی در امور اقتصادی، و این مهم که استفاده کنندگان همواره برای تصمیم‌گیری و انجام تحلیل‌های خود به اطلاعات دقیق و قابل اتکایی نیازمندند و طبیعتا فقدان اطلاعات مناسب و مربوط، موجب اخلال در تصمیم گیری آنان می‌شود، پژوهش حاضر در صدد برآمده تا ضمن بررسی وضعیت تغییرات سود و خوانایی گزارش‌های سالانه ارائه شده توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط بین دو متغیر مذکور را به عنوان متغیرهای موثر بر عملکرد سرمایه گذاران و بازار سرمایه در راستای پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه " آیا بین تغییرات سود و خوانایی گزارش سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟" مورد بررسی قرار دهد. با توجه به مطالب ارائه شده در مبانی نظری، فرضیه پژوهش عبارتست از: "بین تغییرات سود با خوانایی گزارش سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری و پیشنهادات نتیجه حاصل از آزمون فرضیه تحقیق در مورد شرکتهایی که تغییرات سود در آنها مثبت شده با توجه به آن که P-Value بدست آمده آنها کوچکتر از 05/0 می‌باشد و ضریب آنها منفی می‌باشد حاکی از آن است که شرکت که تغییرات سود در آنها مثبت شده، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط، افشاء گزارش سالانه آنها از خوانایی کمتری برخوردار می‌باشد و فرضیه تحقیق پذیرفته می‌شود.

کلیدواژه ها:

مدیریت سود ، خوانایی گزارش سالانه ، تغیییرات سود


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.