Skip to main content
فهرست مقالات

نقش ارزش‌های اخلاقی در رشد معنویت سازمانی و پیامدهای رفتاری کارکنان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (7 صفحه - از 89 تا 95)

زمینه: سازمان ها به آرامی از محیط کوچک فعالیت اقتصادی و اجتماعی محض، به مکان هایی برای بالندگی معنوی و اخلاقی تبدیل می شوند. هدف مقاله حاضر، بررسی ارتباط معنویت به عنوان مولفه ارزش های اخلاقی در محیط کار بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان در سازمان های مذهبی محور با نقش میانجی گری رضایت شغلی است. روش: این پژوهش ازحیث هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمانی مذهبی با بیش از 700 نفر نیروی کار است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 210 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه های استاندارد معنویت سازمانی، رضایت شغلی، ترک خدمت و فرسودگی شغلی، داده ها جمع آوری گردید و برای آزمون فرضیات، از آزمون های همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار Spss و Lisrel استفاده شده است. یافته ها: نتایج، حاکی از ارتباط معکوس معنویت در کار با تمایل به ترک خدمت و فرسودگی شغلی است. هم چنین نقش رضایت شغلی به عنوان متغیر میانجی ارتباط میان معنویت سازمانی با فرسودگی شغلی و ترک خدمت، مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: با رشد ارزش های اخلاقی در سازمان ها، معنویت بین کارکنان افزایش می یابد، آن ها احساس رضایت بهتری دارند و فرسودگی کمتری را تجربه خواهند کرد و از طرفی دیگر تمایل کمتری به خروج از سازمان خواهند داشت.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.