Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه اعتماد و سکوت در بهبود فضای اخلاقی کار: نقش میانجی حمایت سازمانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (9 صفحه - از 108 تا 116)

زمینه: در چند سال اخیر،‌ ‌محققان‌ ‌رابطه‌ ‌بین‌ ‌گرایش های‌ ‌کاری کارکنان را با سکوت سازمانی مورد بررسی قرار داده‌اند؛ اما، آنچه که تا کنون ‌مورد تحلیل قرار نگرفته نقش میانجی متغیر حمایت سازمانی در رابطه بین اعتماد و سکوت در دانشگاه ها به منظور بهبود فضای اخلاقی کار ‌می‌باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه بین اعتماد و سکوت در واحدهای ‌دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران انجام شد.‌ روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد ‌اسلامی استان مازندران در سال 1394 به تعداد 1765 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 231 نفر محاسبه شد. روش ‌نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای با تخصیص متناسب برای واحدهای دانشگاهی می باشد. داده ها از طریق سه پرسش نامه سکوت سازمانی، اعتماد ‌سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده جمع‌آوری گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون ‌t‌ تک نمونه‌ای، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری ‌استفاده شد.‌ یافته ها: نتایج‌ ‌نشان‌ ‌داد حمایت سازمانی ادراک شده بر سکوت سازمانی با ضریب مسیر در حالت تخمین ضرایب استاندارد (89/ 0- = β) ‌تاثیر مستقیم و منفی دارد . هم‌چنین با تایید نقش میانجی بودن حمایت سازمانی ادراک شده ، اعتماد سازمانی با ضریب مسیر تخمین ضرایب ‌استاندارد (56/ 0- = ‌β‌) بر متغیر سکوت سازمانی در دانشگاه ها اثر غیرمستقیم و منفی دارد. ‌ نتیجه گیری: وجود فضای اعتماد در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و همراهی آن با حمایت سازمانی در بین کارکنان دانش‌محور موجب شکست ‌سکوت می گردد و بدین ترتیب، فضای اخلاقی در دانشگاه ها را بهبود خواهد بخشید. ‌


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.