Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه وضوح مکانی تصاویر اسپات و لندست در تعیین تکه‌تکه شدگی سیمای سرزمین

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 13 تا 26)

از زمان پیدایش بومشناسی سیمای سرزمین، همبستگی میان الگوهای مکانی و فرآیندهای بومشناختی همواره یکی از کلیدیترین موضوعات این رشته بوده است. در این راستا، معیارهای سیمای سرزمین اطلاعات ارزشمندی در توصیف سیمای سرزمین ارائه میدهند. مشخص است که به منظور محاسبه و تفسیر صحیح معیارهای سیمای سرزمین، مقیاس دادههای ورودی و مقیاس تجزیه و تحلیل باید با هم سازگار باشند. روشی عمده که به منظور بررسی اثرات مقیاس بر معیارهای سیمای سرزمین به کار گرفته میشود، تغییر اندازه دانهبندی یا اندازه پیکسل در تصاویر ماهوارهای است. در این مطالعه از تصاویر ماهوارهای اسپات و لندست در سالهای 1365 و 1389 و نقشههای شبیهسازی شده مبتنی بر شبکههای خودکار و مارکوف در سال 1399 استفاده گردید. اثرات وضوح مکانی نقشهها بر 8 معیار در بررسی گردید. نتایج (FRAGSTATS) سطح کلاس و سیمای سرزمین با استفاده از نرمافزار فرگستیتس نشان داد که تغییر در اندازه دانهبندی اثرات معنیداری بر معیارهای سیمای سرزمین و تغییرات آنها در آینده دارد، به گونهای که با افزایش اندازه دانهبندی مقادیر معیارهای تعداد لکهها، تراکم لکهها، معیار شکل سیمای سرزمین و پراکندگی کاهش یافتند. به طور کلی معیارها دو نوع رفتار نامنظم و افزایشی را با توجه به کاهش اندازه دانهبندی از خود نشان دادند، در این میان معیارهای تعداد و تراکم لکه نسبت به سایر معیارهای بررسی شده در این مطالعه بیشتر به تغییرات اندازه دانهبندی حساس هستند. لذا کاربرد این معیارها در مطالعات سیمای سرزمین دقت بیشتری را میطلبد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.