Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی و رفتار شهروندی سازمانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (17 صفحه - از 185 تا 201)

زمینه و هدف: در علم مدیریت، رفتار شهروندی سازمانی پدیده‌ای نوظهور است که در آن از کارکنان انتظار می‌رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی در خدمت اهداف سازمان باشند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و رفتار شهروندی سازمانی در مدیران و فرماندهان استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. روش‌شناسی: این پژوهش بر حسب هدف کاربردی، برحسب شیوه جمع‌آوری، پیمایشی و به‌لحاظ روش، توصیفی از نوع هم‌بستگی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و فرماندهان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری تشکیل داده است که بر اساس فرمول کوکران 120 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه استاندارد سرمایه روان‌شناختی لوتاز (2007) و پرسش‌نامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی ویز (2006) استفاده شده است که روایی آن از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 85 درصد مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون ضریب هم‌بستگی پیرسون، آزمون رگرسیون چندگانه، آزمون تی و آزمون اف استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین سرمایه روان‌شناختی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد. بین سرمایه روان‌شناختی و رفتار کمک‌کنندگی، رفتار مدنی و رفتار جوانمردی رابطه مثبت وجود دارد و هم‌چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از بین مولفه‌های سرمایه روان‌شناختی به ترتیب سازه خودکارآمدی، خوش‌بینی و تاب‌آوری دارای بیشترین قدرت پیش‌بینی رفتار شهروند سازمانی هستند. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش تقویت سرمایه روان‌شناختی می‌تواند در ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی پلیس که یکی از دغدغه‌های مدیریت در سال‌های اخیر است، کمک کند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.