Skip to main content
فهرست مقالات

پیش از شلیک

نویسنده:

مترجم:

(2 صفحه - از 48 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : مزرعه، ون‌درویور، سیاهان، زن، ماشین، مرد، مزرعه‌دار سفیدپوست داخل ماشین، کودکی، لوکاس، زن جوان مرد سیاه‌پوست

خلاصه ماشینی:

"نشاط مارایس‌ون‌درویور یکی از کارگران مزرعه خود را-اتفاقی-با شلیک تیری کشته است هر روز هفته،اتفاقاتی این چنین می‌افتد. سیاهان ازآن تحریمها و مبارزات خود استفاده می‌کنند و در ضمنبخش دیگری از اسناد و مدارک آنها دربارۀ واقعیتاوضاع کشور است. هر چند که قضیه واضح و روشن است،اما بازجوییصورت خواهد گرفت،بهتر است چنین باشد تا مانعبروز این ذهنیت شود که باز هم نسبت به کارگران مزراعهبیرحمی صورت خواهد گرفت. او به زندگی و حوش علاقمند است و از نظر او،یکی از وظایف مقدس مزرعه داران این است که حیواناتشکار را مثل گلۀ خود پرورش دهند. وقتی همسایه‌ها با هم ارتباطمی‌گیرند،به هم می‌گویند که متأسفند در مورد یکی ازکارگران ون‌درویور چنین اتفاقی روی داده است،ولیمعمولا به این فکر نیستند که ممکن بود حتی بدتر از اینهم اتفاقی بیفتد. مادر جوان که کشته شده،زنی است کهبیش از چهل سال ندارد(آنان در اولین سالهای بلوغ خودحاصله می‌شوند)اما بین والدین خود،با لباس سیاهی کهبه تن دارد،واقعا زن کاملی به نظر می‌آید. پدر و مادر اوقبلا برای ون‌درویور پیر وقتی مارایس هنوز مثل دخترخود آنها کودکی بیش نبود،کار می‌کردند. اما اوچیزی نمی‌گوید،کاری نمی‌کند،سرش را بلند نمی‌کند،حتی به ون‌درویور نگاه نمی‌کند که تفنگش در کامیونشلیک شد،او به قبر خیره شده است،هیچ چیزی نمی‌تواند سبب شود تا این زن به او بنگرد،البته ترسیهم ندارد که سرش را بلند کند. مادر و او،هر دو،طوری به قبر خیره شده‌اندکه گویی بین آنها ارتباطی مثل همان رابطۀ جوانسیاه‌پوست در بالای سقف ماشین و مرد سفیدپوستداخل اتاقک کامیون،در لحظۀ پیش از شلیک گلوله وجوددارد."

صفحه:
از 48 تا 49