Skip to main content
فهرست مقالات

زبان و نقش رسانه ها

مصاحبه شونده:

مترجم:

(3 صفحه - از 18 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : زبان ، زبان و نقش رسانه‌ها ، زبان معیار ، انسان ، فکر ، اجتماعی ، پیام ، رفتار ، کیهان فرهنگی ، ارتباط کلامی

خلاصه ماشینی:

"گروهی دیگر از اندیشمندان ماهیت انسانی بشر رادر ویژگی ناطق بودن او می‌دانند،یا اینکه می‌توان&%09814FYKG098G% دربارۀ اهمیت زبان به گفتۀ دکارت استناد کرد کهحیوان نمی‌تواند فکر کند،زیرا نمی‌تواند سخن بگوید. کیهان فرهنگی:امکان دارد دربارۀ نقش و تأثیررسانه‌های گروهی و شیوۀ تبلیغات آنها(که گفتیدمی‌تواند در فرایند زبان تأثیر داشته باشد)بیشترتوضیح دهید؟ زبان نخستین وسیله‌ای است که پیام بر پایه آن استوارمی‌شود و پیامها با اثرهای شناختی،جریان یادگیری راتندتر می‌کنند و در این راه تأثیرات ویژۀ خود را در زبابنو همچنین گیرندۀ پیام باقی می‌گذارند. با اینهمه می‌توان گفت تسلط یک سویۀ گروههای صاحبنفوذ و تبلیغات در تطور و تغیرات زبان معیار می‌تواندنقشی حساس و حیاتی داشته باشد،برای نمونهمی‌توان اشاره کرد که دفتر اطلاعات سازمان ملل متحددر نیویورک،مدتی را برای پخش برنامه به وسیلۀفرستنده‌های حکومت آمریکا بر روی امواج کوتاهدر«گرینویل»اجایره می‌کند که این رادیو به وسیلهدستگاهای تقویت کننده به مدت نیم ساعت وهفته‌ای پنج روز به زبانهای انگلیسی،فرانسویاسپانیایی،یونانی،ایتالیایی،ترکی،عربی و سومالیاییبه پخش برنامه می‌پردازد. کیهان فرهنگی:پدیدۀ«پروسترویکا»باعثفروپاشی کشور بزرگی مانند شوری شده است ودر 0جماهیر دارای نفوذ،ما شاهد بروز و شکل‌گیریزبانهای گوناگونی مانند ازبکی،تاجیکی،ترکیو بسیاری زبانهای دیگر ستیم از سوی دیگردر اروپای غربی پدیدۀ وحدت اقتصادی و تئوری«خانۀ اروپا»ضرورت وجود زبانی مشترک را ایجادکرده است،یعنی ناظر دو پدیده دور شدن از زبانمحور در ایالتهای صاحب نفوذ شوروی و گرایشبه وحدت زبان در اروپای غربی هستیم. کیهان فرهنگی:برای دستیابی به همکاریفرهنگی،به جای استفاده از زبانهایی مانندانگلیسی تا چه حد می‌توان از بر پایی زبانبین‌الملی«آسپرانتو»سخن به میان آورد؟(به تصویر صفحه مراجعه شود)کسی که به یک زبان مانند انگلیسی و یااسپانیایی و عربی آگاهی دارد به سرعت می‌تواندبسیاری مفاهیم،پیامها و کلمات پراکنده در زبانهایدیگر را ردک کند."

صفحه: از 18 تا 20