Skip to main content
فهرست مقالات

شعر

شاعر:

(2 صفحه - از 48 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : شعر، باغ، باد، پاییز، عشق، جنون، آواز، خورشید، نگاه، سحرها

خلاصه ماشینی:

"تطاول کدام آفت شدآن لحظه‌هاکه تنهایی باغ رادر گریه می‌خندیدیو به غربت انسان سلام می‌کردی-به درخت حیران در باد-به باغ لالاز فریاد(به تصویر صفحه مراجعه شود) پرسه در پاییز3 {Sپاییز صدایم زد با حنجره‌ای از خون#می‌ریخت ز چشمانش خاکستر غم بیرونS}{Sسر پنجه نشان می‌داد تا کتف به خونابه#آغشته و می‌نالید از مرهم آتشگونS}{Sمی‌گفت کجا هستند مرغان سبک لهجه#غوغای کلاغان است زجر آور و ناموزونS}{Sمصروعی و کز کرده از بادم و از توفان#سوز است که می‌خواند در خاطره‌ام مضمونS}{Sاین قوز چه می‌باشد سر برزده از پشتم#من گیج‌تریم فصلم من لکنت این گردونS}{Sمن گور هزار آواز من قیچی هر آغاز#پرواز و پریده‌ها در گستره‌ام مدفونS}{Sآواز مصیبت‌هاست راه من و گاه من#بر ذهن همه زخمم در چشم همه مظنونS}{Sاین ابر نمی‌باشد در لایۀ خاکستر#پر بغض‌تر از لیلی،آواره‌تر از مجنونS}{Sاینان نه درختانند عریان شده در هر سو#خورشید فرو قد را هستند عصا اکنونS}{Sمی‌گفت و مرا می‌برد از کوره ره شکوه#تا کوچۀ تخ یأس مخروبۀ نامسکونS}{Sمن پرسه‌زن پاییز،پاییز درون من#آغشته به یکدیگر از صحبت هم مشحونS}{Sافسوس بهار عمر،پاییز شد ای پاییز#تصویر توام اینک در پردۀ گوناگونS} آبشارهای سبز3 پاییزاز فواره‌ها و آبشارهای سبزفرو می‌ریزد."

صفحه: از 48 تا 49