Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل بافت شهری با استفاده از روش ترانسکت نمونه موردی: شهر ارومیه

نویسنده مسئول:

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 45 تا 66)

بررسی بافت شهر، وضعیت و تراکم فضاهای ساخته‌شده و فضاهای باز موجود در شهر را مشخص می‌سازد و در تصمیم‌گیری‌های نهایی به‌منظور توزیع بهینه خدمات و ارتقاء کیفیت فضاهای شهری نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. این پژوهش با هدف بررسی بافت شهری ارومیه به‌منظور ارزیابی وضعیت فضای باز عمومی و سبز در مقایسه با فضاهای ساخته‌شده و توده‌ها انجام‌شده است. جهت تحلیل داده‌ها و بررسی کمی وضعیت بافت شهر ارومیه از روش Transect که عمدتا در تحلیل‌های اکولوژی منظر استفاده می‌شود بهره گرفته‌شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی است. قلمرو پژوهش شهر ارومیه می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در ترانسکت (T1)که از شمال غرب تا جنوب شرق شهر، فضایی‌های ساخته‌شده بین قطعات 60تا 100 متراکم، نقضان فضاهای سبز به جزء در قطعات 80 تا100 و کمبود فضاهای باز به جزء در قطعات 34و 63 نمایان است. در ترانسکت (T2) که از غرب تا شرق شهر، قسمت غربی بالاترین تراکم اراضی ساخته‌شده و قسمت شرقی بالاترین تراکم اراضی کشاورزی و باغات را دارد در بخش مرکزی نیز بین قطعات 30تا80 نقضان شبکه معابر وجود دارد. در ترانسکت (T3) که از جنوب غرب تا شمال شرق شهر، تراکم فضاهای ساخته‌شده در مرکز شهر به 85 درصد افزایش‌یافته، نقضان شبکه معابر، کمبود اراضی کشاورزی و فضاهای سبز و باز به‌ویژه در بخش میانی ترانسکت‌ها 15تا76 نمایان است. در ترانسکت (T4) که از جنوب تا شمال شهر، تراکم فضاهای ساخته‌شده در بین قطعات بخش مرکزی 40 تا 60 افزایش یافته و کمبود فضاهای سبز و باز به‌وضوح آشکار است. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت سیمای شهر ارومیه متشکل از سه نوع بافت شامل؛ بافت مرکز متراکم با حداقل فضاهای باز و سبز و حداکثر ساخت‌وساز، بافت حاشیه قسمت مرکزی که در آن از تراکم ساخت‌وسازها تا حدودی کاسته شده، و بافت حاشیه‌ای متشکل از اراضی ساخته نشده و بایر و باغات و اراضی کشاورزی است. به‌این‌ترتیب از مرکز شهر به سمت طرفین از میزان سطوح ساخته‌شده کاسته می‌شود.

The study of the urban texture highlights the density of built space and open spaces in the city and has an important role in the final decisions to optimize service distribution and improve the quality of urban spaces. This study aimed to investigate the urban texture of Urumia for assessing public open space and green spaces compared to built environments and masses. In order to analyze the data and the quantitative texture of Urumia, transect method was used. The study was a cross- functional one focusing on Urumia. The results showed that in the transect T1 from North-West to South- East of the city, the spaces ​​between 60 and 100 parts of density had been made. The lack of green spaces in parts 80 and 100 and the lack of open spaces in all parts except in parts 34 and 63 is visible. In the transect T2, from the West to the East of the city, the western part of the land had ​​the highest density and the eastern part had the highest density of agricultural land and orchards. In the central part, between parts 30 and 80, there is a deficit passage network. In the transect T3 from the south west to the north east of the city, the density of built spaces in the city center has increased to 85 percent, while the shortage of passage network, especially the shortage of agricultural land and green and open spaces is visible in the middle of the transects 15 to 76. In the transect T4 from the south to the north of the city, built-in compression spaces between parts of the central sections have increased from 40 to 60 and the lack of green and open spaces is clearly evident. In conclusion it can be said that Urumia landscape consists of three types of tissues: the central condensed texture of open green spaces with a minimum and maximum spaces; the edges of the tissue center where the density has somewhat reduced the construction of buildings, and the margin consists of barren land, gardens and agricultural land. In this way, the construction level has decreased from the center to the sides of the city


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.