Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین جامعه‌شناختی مناسبات زندگی مشترک زوجین بوسیله الگوهای تربیتی خانواده

نویسنده:

نویسنده مسئول:

چکیده:

هدف مطالعه حاضر، تبیین جامعه شناختی مناسبات زندگی مشترک زوجین بوسیله الگوهای تربیتی خانواده است. جامعه آماری تحقیق شامل زوجین شهرستان فراشبند که تعداد آنان 10692 نفر می‌باشد. حجم نمونه تحقیق با استفاده از نرم افزارspss sample power، 370 نفر برآورد شده است. جهت روش نمونه‌گیری از تصادفی چند مرحلهای استفاده شد که با توجه به نقشه بلوک بندی شهر فراشبند، تعدادی بلوک به روش تصادفی انتخاب و در مرحله بعد، تعدادی از واحدهای مسکونی به روش تصادفی انتخاب و به هر یک از زوجین پرسشنامه ارائه گردید. روش پژوهش پیمایش بوده و داده‌ها از طریق پرسش نامه گردآوری شده است. یافته‌های تحقیق با استفاده از نرم افزار spssنشان داد رابطه معنی دار و مستقیمی بین متغیرهای مستقل، الگوهای انسانی (شامل پدر و مادر زوجین) (305/ 0 =r )، تاثیرپذیری مذهبی زوجین از والدین (120/ 0 =r )، الگوهای سبک تربیتی زوجین در کودکی (241/ 0 =r ) و الگوهای رسانهای (تلوزیون و فضای مجازی)(264/ 0)، با متغیر وابسته مناسبات زندگی مشترک زوجین وجود دارد. بررسی رگرسیون چندگانه هم نشان داد متغیرهای مستقل پژوهش8/ 41 درصد از واریانس متغیر وابسته مناسبات زندگی مشترک زوجین را تبیین می‌کنند. برای مدل سازی معادلات ساختاری تحقیق هم از نرم افزارsmart pls استفاده شد.

کلیدواژه ها:

صمیمیت زوجین ،تربیت خانوادگی زوجین ،تاثیرپذیری مذهبی ،سبک تربیت زوجین در کودکی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.