Skip to main content
فهرست مقالات

سخن شناس نه ای

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"او گفت: خردمند گیتی چو دریا نهاد برانگیخته موج از و تندباد چو هفتاد کشتی درو ساخته‌ همه بادبانها برافراخته‌ میانه یکی خوب کشتی عروس‌ بر آراسته همچو چشم خروس‌ پیمبر بدو اندرون با علی‌ همه اهل بیت نبی و وصی‌ اگر خلد خواهی به دیگر سرای‌ به نزد نبی و علی گیر جای‌ گرت زین بدآید گناه من است‌ چنین دان و این رسم و راه من است‌ بر این زادم و هم بر این بگذرم‌ یقین دان که خاک پی حیدرم فردوسی در هجو نامه‌ای که محمود را با شهامت‌ تمم نکوهش می‌کند به دفاع از عقیده و مذهب‌ خویش می‌پردازد و با تیغ زبان بر آن شاه مطلق‌ العنان می‌تازد و او را تحقیر می‌کند،در شاهنامه‌ آنجه که از پیری خود شکایت می‌کند و دلواپس آن‌ است که نتواند این اثر جاویدان را به پایان برد چنین‌ گوید: همی خواهم از داور کردگار که چندان امان یابم از روزگار کزین نامور نامه باستان‌ بمانم به گیتی یکی داستان‌ که هر کس که اندر سخن داد داد ز من جز به نیکی نیارد به یاد و سپس روی ارادت به آستان امام عرفان می‌آورد و می‌گوید: بدان گیتی‌ام نیز خواهشگر است‌ که با ذوالفقار است و با منبر است‌ منم بنده اهل بیت نبی‌ سر افکنده بر خاک پای وصی استاد طوس نه تنها ستایشگر شاهان ستمگرنیست بلکه در مواضع بسیار و موارد بیشمار بر فرمانروایان بیدادگر و فاسد و تبهکار خرده می‌گیرد و آنان را سخت نکوهش می‌کند."

صفحه: از 4 تا 5