Skip to main content
فهرست مقالات

مراتب عرفانی شیخ ابوالحسن خرقانی

نویسنده:

(3 صفحه - از 36 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : مراتب عرفانی شیخ ابوالحسن خرقانی، شیخ ابو الحسن خرقانی، عرفان، شیخ ابو الحسن خرقانی فنای، ابو الحسن خرقانی طریق دل، فنا، مراتب عرفانیشیخ ابو الحسنخرقانیدکتر سعید، شیخ ابو الحسن علی‌بن‌جعفر خرقانی، مورد شیخ ابو الحسن خرقانی، شیخ ابو سعید

خلاصه ماشینی:

"»(13) «خردمندان خدای را به نور دلبینند،دوستان به نور یقین بینند،جوانمردان به نور معاینه بینند» شیخ ابو الحسن خرقانی طریق دل و عرفان را درپیش گرفت و از راه ظاهر و برهان دوری گزید،چنانکه در فرق ظاهر و باطن اعمال گفتارش درتهلیل و ترسیل بیان میدارد:«لا اله الا الله از دروندل گویم و محمد رسول الله از بن گوش گویم وهر که اندر ظاهر این لفظ نگرد،پندارد که شریعتخوار داشته است ولیکن نه چنان است زیرا کهاخطار اغیار به اضافت با قدر حق خرد داشتن بوددر تحقیق. »(14) شیخ ابو الحسن خرقانی با طی طریق طریقت بهوادی استغنای وجود رسید و از سه چشمۀ درویشییعنی پرهیزگاری،سخاوت و بی‌نیازی از مردم،بهره‌مند گردید:«پرسیدند که درویشی چیست؟گفت:دریایی است از سه چشمه،یکی پرهیز،دوم سخاوت و سیوم بی‌نیاز بودن از خلق عز وجل»(15)و در وصف درویش گفت:«درویش آنبود که در دلش اندیشه نبود و می‌گوید و گفتارشنبود و می‌بیند و دیدارش نبود و می‌شنود و شنوایشنبود و می‌خورد و مزۀ طعامش نبود و حرکت وسکونش نبود و انده و شادیش نبود. (28) اما چنین نیست که مردان کامل با رسیدن به فنایوجود بتوانند مشاهدۀ همۀ اسرار کنند و بر کل امورغیبی وقوف یابند چنانکه در مورد حضرتیعقوب(ع)و بوی پیراهن یوسف(ع)در«گلستان»سعدی آمده است: {Sیکی پرسید از آن گم کرده فرزند#که ای روشن گهر پیر خردمندS}{Sز مصرش بوی پیراهن شنیدی#چرا در چاه کنعانش ندیدی؟S}{Sبگفت احوال ما برق جهان است#دمی پیدا و دیگر دم نهانستS}{Sگهی بر طارم اعلی نشینم#گهی بر پشت پای خود نبینمS}{Sاگر دوریش در حالی بماندی#سر دست از دو عالم بر فشاندیS}(29) در مورد شیخ ابو الحسن خرقانی و درگذشتفرزندش،احمد،نظیر همین مسأله در«تذکرةالاولیا»بیان شده است."

صفحه:
از 36 تا 38