Skip to main content
فهرست مقالات

به سوی اخلاقیاتی جدید در دنیای جدید

نویسنده:

مترجم:

(6 صفحه - از 64 تا 69)

کلید واژه های ماشینی : یونانی ، به‌سوی اخلاقیاتی جدید ، جهان ، انسان ، مسیحیت ، اومانیسم یونانی ، آینده ، دین ، زندگی ، دنیای جدید

خلاصه ماشینی:

"وجوه اصلی جوامع آینده احتمالا این‌چنینخواهد بود:الف)جهان‌گرایی عملی با گرایش بهسوی وحدت جهانی و فراجهانی،با استفاده ازمدلهای ساختارهای علمی و تکنولوژیک،اقتصادی،فرهنگی و نهادی؛ب)تمایل به سویتجزیه و تحلیل زبان و ادراک و نتیجتا به عنوان یکوظیفه و یک وسیلۀ ارتباطی به علت نیاز به یکسیستم واحد و بهتر از روابط فرازبانی انسانی،باادعای اعتبار جهانی داشتن؛ج)پذیرش کلی نیازرشد متعادل اقتصادی و توسعۀ فرهنگی هر جامعهاز طریق طرح‌ریزی برنامه‌ریزی شده و حس صحیحسنجش؛د)اعتقادی بسیار قوی به لزوم احترام کلیبه شخصیت و آزادی انسانی در چارچوب نیاز بهترکیب اولویتهای متنوع گروهی و فردی،به منظورتضمین یک خط مشی صحیح کلی جهانی؛ه‍)نهایتا،یک مفهوم فدرالی یا کنفدراسیون‌گونه ازروابط بین انسانی و بین جامعه‌ای به منظور اجتناب ازبا هر خطری که می‌تواند از ناحیۀ سازمانهای بیش ازحد سنگین تکنوکرات و بوروکرات زندگی ناشیشود،(یا تقابل با آن خطرها)هر چند چنینسازمانی بهرحال،نیازمند آن است که به اوقاتفراغت و فعالیتهای فرهنگی و معنوی اهمیتزیادی بدهد. چنینمفهومی از زندگی بنظر می‌رسد که تنها مفهوم قابلترجیح باشد و آن براساس سه دلیلی است که ذکرخواهد شد: اولا،از نظر تاریخی اگر صحبت کنیم،اهمیتاومانیسم یونانی در قابلیت انعطاف نظریش قرار داردو از این رو در سادگیش که با موقعیتهای مختلفسازگار است،همانند مواردی که مثلا در آن مشکلجایگاه انسان در جهان،با اولویت مورد توجه قرارمفاهیم خردگرایی اخلاقیات یکوجود عینی از نیکی،خواه ماندگاردر درون ما یا فراتر را پیش فرضمی‌کنند. من همچنین معتقدم کههنوز کارهای زیادی وجود دارد که باید برای کمک بهاینکه سازمان ملل قدرتمند شود انجام داد تا اینایده‌آلهای نظری را در سطح عملی اجرا کند بهعبارت دیگر،باید جهت دستیابی به اهدافسازمان ملل،که دقیقا به معنی تحمل قوانیناخلاقی در مقیاس جهانی است و برخلاف وعلی‌رغم هر نوع تمایل غیر انسانی برای شکستن اینقوانین است به آنها امکان داد."

صفحه: از 64 تا 69