Skip to main content
فهرست مقالات

پای درس سقراط

نویسنده:

(4 صفحه - از 52 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : سقراط، اخلاق، یونان، فضیلت، افلاطون، انسان، فلسفه، نفس، عقاید فیلسوف بزرگیونانی سقراط، فکر

خلاصه ماشینی:

"هر چند که سرزمین یونان مهد و پرورشگاهفلاسفه بزرگی بوده است که هر یک به نوبه خود درفضای بیکران حکمت ستاره درخشنده‌ای بودند وبه نور علم و فروغ تعلیم،اسرار بسیاری از عالموجود را بر پژوهشگران آموختند،ولی می‌توانگفت که سقراط حکیم بزرگترین حکما و فلاسفهیونان است که راه و روش دقت و کنجکاوی درفکر و اندیشه فلسفی را به شاگردان مکتب خویشآموخت و بعضی او را از جمله پیامبرانشمرده‌اند. می‌رفت،بایکی صحبت می‌کرد،از حال دیگری پرس و جومی‌کرد،با یکی وارد بحث فلسفی می‌شد و دراین میان پیوسته مسائل روزمره زندگی را موضوعتفکر و تامل قرار می‌داد و می‌گفت:ازگشت و گذار جز این مقصودی ندارم که شماجوانان و سالخوردگان را متقاعد سازم که نبایدجسم و مال و ثروت را بر کمال نفس خود ترجیحدهید و به شما یادآوری کنم که ثروت،فضیلت بهبار نمی‌آورد،بلکه از فضیلت است که ثروت وهر چه که برای فرد و جامعه سودمند است بدستمی‌آید... برگسون می‌گوید:«نیشخندی کهدر همه جا همراه سقراط است تنها برای آن استکه عقایدی بی‌اساس را که به محک تفکر زدهنشده‌اند به کنار راند و از این راه که آنها را درتناقض با خودشان قرار می‌دهد مایهشرمندگی‌شان شود. سقراط جنبه پیغمبری خود را متنبه ساختن مردمبه جهل خویش و توجه به لزوم معرفت نفس ومزین نمودن آن به فضایل و کمالات قرار داده ولیکن رأی و نظر مخصوصی در فلسفه اظهارننموده،بلکه همواره اقرار و اصرار به نادانیخویش داشته است."

صفحه:
از 52 تا 55