Skip to main content
فهرست مقالات

همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی در دختران فراری از خانه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (5 صفحه - از 258 تا 262)

کلیدواژه ها :

دختران فراری ،همبستگی خانوادگی ،استقلال عاطفی

کلید واژه های ماشینی : همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی، دختران فراری از خانه، نوجوان، دختران عادی، روابط زناشویی و روابط والدین، گروه دختران فراری از خانه، دختران فراری و دختران عادی، روابط زناشویی، مقیاس همبستگی خانوادگی، استقلال عاطفی در دختران

هدف: هدف این بررسی مقایسه دختران فراری از خانه و دختران عادی از نظر همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی بود. روش : 35 دختر فراری از خانه ساکن در مرکز سامان خواهان شهر شیراز و 35 دختر عادی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، به دو مقیاس همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی پاسخ دادند. داده ها به کمک آزمون تحلیل افتراقی و آزمون t تحلیل شدند. یافته ها: مقایسه گروه دختران فراری از خانه و گروه عادی نشان دهنده تفاوت معنی دار در چهار بعد از پنج بعد مقیاس همبستگی خانوادگی (همبستگی با پدر، روابط زناشویی، مکان تعامل و روابط والدین و نوجوان) بود. آزمون تحلیل افتراقی نیز نشان داد که بر پایه دو متغیر روابط زناشویی و روابط والدین و نوجوان می توان 77% از دختران فراری از خانه را از دختران عادی متمایز ساخت. نتیجه گیری: نوع روابط خانوادگی از عوامل مهم تفاوت دختران فراری و دختران عادی است.

خلاصه ماشینی:

"ابزارهای گردآوری داده‌ها پس از ارایه توضیحات لازم برای پاسخ‌گویی در اختیار آزمودنی‌های دو گروه گذاشته - Garbarino 2- emotional autonomy3- Lamborn 4- Steinberg5- Silverbrg 6- Beyers 7- Goossens 8- anxiety9- depression 10- stress11- Garber 12- Little13- Gecas 14- Seff15- Small 16- Eastman17- Cornelius 18- Family Cohesion Scale19- Emotional Autonomy Scale20- individuation 21- independency and self-reliance22- deidealization شد. جدول1- میانگین و انحراف‌معیار ابعاد مختلف مقیاس همبستگی خانوادگی ابعاد مقیاس گروه دختران میانگین (انحراف‌معیار) انسجام با مادر فراری 03/3 (09/1) عادی 5/3 (96/0) انسجام با پدر فراری 39/2 (92/0) عادی 01/3 (91/0) مدت زمان تعامل فراری 89/2 (57/0) عادی 26/3 (0/1) روابط زناشویی والدین فراری 76/2 (17/1) عادی 8/3 (95/0) روابط عاطفی اعضای خانواده فراری 8/2 (34/1) عادی 2/3 (19/1) مکان تعامل فراری 86/2 (2/1) عادی 85/3 (95/0) نحوة تصمیم‌گیری فراری 81/2 (78/0) عادی 18/3 (76/0) روابط والدین و فرزندان فراری 78/2 (3/1) عادی 84/3 (0/1) جدول2- میانگین و انحراف معیار ابعاد مختلف مقیاس استقلال عاطفی ابعادمقیاس گروه دختران میانگین (انحراف‌معیار) تفرد فراری 94/2 (51/0) همتا (عادی) 76/2 (58/0) عدم وابستگی و خود اتکایی فراری 28/2 (79/0) همتا (عادی) 17/2 (57/0) غیرایده‌آل‌بودن والدین فراری 78/2 (75/0) همتا (عادی) 87/2 (59/0) جدول 3- ضرایب معادلة تحلیل افتراقی ضریب متغیر استاندارد غیر استاندارد روابط والدین و نوجوان 74/0 56/0 روابط زناشویی 67/0 68/0 ضریب ثابت ــ 06/4- برای بررسی و مقایسة دوگروه دختران فراری از خانه و دختران عادی در ابعاد مختلف مقیاس استقلال عاطفی نیز آزمون t وابسته با تصحیح بونفرونی به‌کار برده شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.