Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط میان منبع کنترل سلامت و رفتارهای بهداشتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (5 صفحه - از 277 تا 281)

کلیدواژه ها :

کیفیت زندگی ،منبع کنترل سلامت ،چشمداشت ها ،رفتارهای بهداشتی

کلید واژه های ماشینی : منبع کنترل سلامت، ارتباط میان منبع کنترل سلامت، سلامت، منبع کنترل درونی سلامت، کنترل سلامت و رفتارهای بهداشتی، منبع کنترل، پرسش‌نامه منبع کنترل سلامت والستون، رفتار بهداشتی، میان منبع کنترل درونی سلامت، کنترل درونی سلامت و رفتار

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر چشمداشت ها، افکار و منبع کنترل سلامت در کیفیت زندگی، رفتارهای بهداشتی و ارتقاء سلامت بوده است. روش : آزمودنی های پژوهش 360 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان ساری بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند. داده ها به کمک پرسش نامه منبع کنترل سلامت و پرسش نامه رفتار بهداشتی گردآوری و بر پایه ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماری t تحلیل گردیدند. یافته ها: یافته ها نشان دادند که بین منبع کنترل درونی سلامت و رفتار بهداشتی در زمینه های بهداشت فردی (05/0p< )، تغذیه (05/0p<)، ورزش (05/0p< )، خواب و استراحت (05/0p< )، و کنترل اضطراب (05/0p< ) رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین بین رفتار بهداشتی دانش آموزان با منبع کنترل درونی و بیرونی سلامت تفاوت معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: افکار و منبع کنترل سلامت در کیفیت زندگی و رفتارهای بهداشتی مؤثرند.

خلاصه ماشینی:

"این پرسش‌نامه - Schwartz 2- Weitz3- Banyard 4- Grayson5- Jih 6- Sirgo7- Thomure 8- Clements9- York 10- Rohrer11- Koski-Jannes 12- Langer13- Rodin 14- health behaviors15- Baum 16- Newman17- Weinman 18- West19- McManns 20- perception of control21- Lau 22- Pender23- Walker 24- Sechrist25- Frank-Stromberg 26- Long27- Williams 28- Gaynor29- Clark 30- Wallston31- Morris 32- Matisto33- Brannon 34- Feist35- Health Locus of Control Scale36- Health Behavior Inventory برای سنجش منبع کنترل سلامت و باورها و افکار افراد در این زمینه ساخته شده است (والستون، 1992). بحث یافته‌های پژوهش حاضر در زمینه ارتباط میان منبع کنترل درونی سلامت و رفتار بهداشتی با بهداشت فردی، با یافته‌های پیترسون و همکاران (1988) که نشان دادند چشمداشت‌ها و سبک اسنادی افراد می‌توانند در پیش‌بینی بیماری و رفتارهای بهداشتی آنها مؤثر باشند و گزارش شوارتز (2000) که منبع کنترل درونی سلامت را در امیدواری و پیش‌گیری از بیماری افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن دارای اهمیت دانستند و یافته‌های جانیس (1983) و بانیارد و گرایسون (2000) در زمینه توانایی افراد در غلبه بر فشار روانی هم‌سویی دارد؛ هم‌چنین یافته پژوهش حاضر مبنی بر تأثیر منبع کنترل درونی بر تغذیه، ورزش، خواب و استراحت و کنترل استرس به یافته‌های پژوهش ویتز (1989)، جیه و همکاران (1995) و کلمنتس و همکاران (1995) نزدیک است. 1 - Janis 2- Sarafino یافته‌های این پژوهش در زمینه ارتباط میان منبع کنترل درونی سلامت و رفتار بهداشتی در زمینه خواب و استراحت با برخی یافته‌های پژوهشی برای نمونه، برانون و فیست (2000) هم‌سویی دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.