Skip to main content
فهرست مقالات

تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 57 تا 82)

چکیده:

در این مقاله، تابع تقاضای بیمة عمر با استفاده از داده‌های سری زمانی ایران طی دورة 1382-1345، مبتنی بر رویکرد ARDL و هم‌چنین داده‌های پانل برای کشورهای صادرکننده نفت با درامد متوسط برای دورة 2002-1998 براورد و نتایج بدست آمده، مقایسه می‌شوند. بر طبق این نتایج، عمده‌ترین عوامل تعیین کنندة تقاضای بیمه‌های زندگی در ایران، درامد، میزان تحصیلات و بارتکفل‌اند. هم‌چنین، درامد، احتمال مرگ سرپرست خانواده و تحصیلات، از مهم‌ترین عوامل موثر بر تقاضای بیمه‌های‌عمر در کشورهای نفت خیز با درامد متوسط می باشند. کشش‌های درامدی تابع تقاضای بیمة عمر نشان می‌دهند که این محصول، در کشورهای نفت‌خیز با درامد متوسط، لوکس و در ایران ضروری است. در واقع، افزایش درامد، نقش اساسی‌تری در گسترش و تحولات بیمه‌های عمر در سایر کشورهای صادر کنندة نفت نسبت به ایران داشته است. نتایج نشان می‌دهند که ظرفیت‌های فنی و نهادی، به‌ویژه در بخش عرضه، اهمیت بیشتری در توسعة بیمة عمر این کشورها، نسبت به عوامل تقاضا(مطابق الگوهای استاندارد)داشته‌اند. طبقه بندی: JEL .G2, D8

خلاصه ماشینی:

"براون[2]و کیم[3] در سال 1993، در مقاله‌ای تحت عنوان «تجزیه و تحلیل بین المللی تقاضا برای بیمة عمر»، با استفاده از کار نظری لوئیس و کارهای تجربی انجام شده در زمینة تقاضای بیمه‌های زندگی، عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه‌های زندگی شامل درامد، بار تکفل، تورم انتظاری و سطح تحصیل برای 45 کشور در حال توسعه و توسعه یافته را، مورد بررسی قرار دادند. با توجه به موارد فوق، مدل تابع تقاضای بیمه‌های زندگی در ایران، به صورت زیر ارائه می شود: (19) که در این رابطه: log : لگاریتم در پایة نپرین : حق بیمه‌های واقعی زندگی برای هر شاغل : درامد واقعی هر فرد شاغل( به عنوان معیاری از درامد سرپرست خانوار) : بار تکفل : میزان تحصیلات : تورم انتظاری : احتمال مرگ سرپرست خانواده حال، پس از تصریح تابع تقاضای بیمه‌های زندگی درایران، به تخمین آن با استفاده از الگوی اتورگرسیو با وقفة توزیع شده[1]، می‌پردازیم. لذا، برای آزمون هم‌جمعی، با توجه به این‌که ضابطة SBC، تعداد وقفه‌های بهینة متغیر وابسته را فقط یک وقفه انتخاب کرده است(p=1 )، فرضیه‌های صفر و مقابل، به صورت زیر آزمون می‌شوند: آمارة t مورد نیاز برای انجام آزمون فوق، به صورت زیر محاسبه می‌شود: (23) از آن‌جا که کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دولادو و مستر (1992)، در سطح اطمینان 95%، برابر 82/3- می باشد، فرضیة صفر را رد می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که یک ارتباط تعادلی بلندمدت، بین متغیرهای الگوی تقاضای بیمة عمر در ایران وجود دارد."

کلیدواژه ها:

اقتصاد ایران ،داده‌های پانل ،بیمة عمر ،کشورهای صادرکنندة نفت ،الگویARDL

کلید واژه های ماشینی:

بیمة عمر ، تابع تقاضای بیمة عمر نشان ، تقاضای بیمة عمر ، بیمه‌های عمر ، احتمال مرگ سرپرست خانواده ، تقاضای بیمة عمر در ایران ، تقاضای بیمة عمر با استفاده ، تقاضای بیمه‌های زندگی ، درامد ، تقاضای بیمه‌های زندگی در ایران


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.