Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگی های تصویربرداری مغز افراد دچار اختلال هویت جنسی در مقایسه با افراد سالم

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (6 صفحه - از 20 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : مغز افراد دچار اختلال هویت ، مغز ، تصویربرداری مغز افراد دچار اختلال ، حجم هستۀ قرمز بیماران مرد ، بیماران ، اختلال هویت جنسی ، حجم هستۀ قرمز ، تصویربرداری مغز بیماران دچار اختلال ، جنسی ، حجم هستۀ قرمز بیماران زن

هدف : هدف این مطالعه مقایسۀ ویژگی های تصویربرداری مغز بیماران دچار اختلال هویتجنسی با افراد سالم بود . روش: مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی انجام شد. برای هر یک از دو گروه بیمار و شاهد 30 نفر که واجد معیارهای ورود و فاقد معیارهای خروج بودند به روش غیرتصادفی از بین بیماران مراجعه کننده به بیمارستان روزبه، سازمان بهزیستی و پزشکی قانونی تهرا ن انتخاب شدند . اطلاعات جمعیت شناختی شامل قد و وزن و دورسر و مغز به وسیله MRI انجام شد. داده های FSE T2 3D به روش MRI اندکس ت ودۀ بدن گردآوری و نرم افزار حجم سنجی ارزیابی گردید . حجم هستۀ قرمز، حجم پارانشیم مغز، حجم اینترادورال،و t حجم مایع مغزی نخاعی و مساحت کورپوس کالوزوم با به کارگیری آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته ها : حجم هستۀ قرمز درحجم هستۀ قرمز و حجم اینترادورال و .(p<0/ گروه بیمار کمتر از گروه شاهد بود ( 01پارانشیم مغز زنان و مردان تفاوت معنی دار داشت . بین حجم هستۀ قرمز بیماران مرد و زنان طبیعی تفاوت معنی داری دیده نشد، ولی حج م هستۀ قرمز بیماران زن کمتر از مردان نرمال بود نتیجه گیری : بین ساختار آناتومیک مغز افراد دچار اختلال هویت جنسی و افراد .(p<0/01) سالم تفاوت هایی مشاهده شد . در مراحل رشد و تمایز سامانۀ عصبی مرکزی، ممکن است ساختار آناتومی مغز این بیماران دچار تغییراتی شده و از مسیر معمول و طبیعی هماهنگ و همراستا با جنسیت فرد پیروی نکرده باشد.

خلاصه ماشینی:

"(1)- Westheimer (2)- Lopater (3)- Cohen-Kettenis (4)- Gooren (5)- Swaab (6)- Chung (7)- Kruijver (8)- Hafman (9)- Ishunina (10)- sexual differentiation (11)- Zhou (12)- male to female (13)- heterosxual (14)- Emory (15)- Williams (16)- Cole (17)- Amparo (18)- Meyer (19)- Magnetic Resonance Imaging (20)- whole brain cross sectional area (21)- Body Mass Index &amp;%03509HSOG035G% روش نمونه‌گیری برای هردو گروه،روش متوالی1بود وحجم نمونه به منظور کشف تفاوت با خطای پنج درصد و توان 80درصد در هر گروه،30 نفر محاسبه گردید. به‌طور خلاصه،از مشاهدات موجود چنین برمی‌آیدکه حجم کوچکتر هستۀ قرمز در افراد دچار اختلال هویت جنسی درهر دو گروه زنان و مردان را نمی‌توان با تفاوت سطح هورمون‌هایجنسی در افراد بالغ توضیح داد و نبود تفاوت معنی‌دار بین حجم هستۀقرمز مردان و زنان نشانگر این است که تفاوت حجم تنها ناشی ازتفاوت شکل این ساختار بین دو جنس9نمی‌باشد. (1)- Atlas (2)- Lexa (3)- Mozley (4)- Gur (5)- Devries (6)- Balesar (7)- Esoila (8)- Unmehopa (9)- sexual dimorphism (10)- Guiliman (11)- Segovia (12)- Del Abril (13)- Young &amp;%03510HSOG035G% می‌توان چنین در نظر گرفت که در برهه‌هایی از مراحل رشدو تمایز سامانۀ عصبی مرکزی،ساختار آناتومیک مغز دچارتغییراتی می‌شود و از مسیر معمول و طبیعی و هماهنگ و هم‌راستا باجنسیت پیکری فرد پیروی نمی‌کند. دشواری‌ها و محدودیت‌های این مطالعه شامل بی‌میلی بسیاریاز بیماران دچار اختلال هویت جنسی به شرکت در پژوهش ومحدودیت‌های موجود در انتخاب گروه شاهد از نظر همتاسازی باگروه بیماران و عدم رضایت بسیاری از افراد برای انجامتصویرنگاری بود که مشکلات فراوانی در تهیه حجم نمونه ایجادکرد و باعث شد تعداد نمونه‌ها کاهش یابد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.