Skip to main content
فهرست مقالات

بررس عوامل انگیزشی نیروهای داوطلبی در ورزش دانشگاهی مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎14 صفحه - از 143 تا 156 )

چکیده:

هدف این تحقیق،بررسی عوامل انگیزشی داوطلبان در ورزش دانشگاهی می‌باشد.در این تحقیق جامعه آماری ما را در تعداد 650 نفر از نهضت داوطلبی و انجمن‌های‌ ورزشی دانشگاه‌های شمال غرب تشکیل می‌دادند که تعداد 120 نفر از آنان با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.اطلاعات مورد نیاز از طریق‌ پرسشنامه محقق ساخته که پایایی پرسشنامه در یک مطالعه راهما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ 87%برآورد شد،جمع‌آوری گردید.تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون T انجام شد.تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد که‌ دختران و پسران بالاترین امتیاز مربوط به عامل رشد شخصی،و کمترین امتیاز مربوط به‌ فاکتور ارزش می‌باشد.جنس تأثیر معنی‌داری بر تعامل اجتماعی،رسمیت،عزت نفس و سرگرمی داشت.با بررسی نقش رشته تحصیلی مشخص شد که در دانشجویان‌ تربیت بدنی بیشترین و کمترین عامل انگیزشی مربوط به عوامل رسمیت و ارزش بود. همچنین در دانشجویان رشته‌های غیر تربیت بدنی،بیشترین عامل انگیزشی مربوط به‌ عامل تعامل اجتماعی و عامل ارزش کمترین درصد انگیزشی دانشجویان را به خود اختصاص داد.در عوامل انگیزش توسعه شغلی،رسمیت،عزت نفس و رشد شخصی بین‌ دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی تفاوت معنی‌داری مشاهده شد.

خلاصه ماشینی:

"هدف این تحقیق،بررسی عوامل انگیزشی داوطلبان در ورزش دانشگاهی می‌باشد. تربیت بدنی بیشترین و کمترین عامل انگیزشی مربوط به عوامل رسمیت و ارزش بود. همچنین در دانشجویان رشته‌های غیر تربیت بدنی،بیشترین عامل انگیزشی مربوط به‌ عامل تعامل اجتماعی و عامل ارزش کمترین درصد انگیزشی دانشجویان را به خود تحقیقی که روی ارتباط بین سن و عوامل انگیزشی داوطلبان در سال 2003 انجام دادند نیز در بررسی خود روی داوطلبان عامل ارزش را بالاترین عامل انگیزش آنان دانستند جهت بررسی تفاوت عوامل انگیزشی بین و پسران و همچنین دانشجویان‌ در بررسی عوامل انگیزشی دانشجویان دختر و پسر به نتایج مندرج در نمودار 3 همچنین فقط در دو عامل تعامل اجتماعی و ارزش امتیاز پسران بیشتر از بررسی تفاوت معنی‌داری عوامل انگیزشی بین دختران و پسران می‌باشد در صورتی که دانشجویان غیر تربیت بدنی ابتدا به عامل مربوط انگیزشی ارزش‌ می‌باشد در صورتی که دانشجویان غیر تربیت بدنی ابتدا به عامل تعامل اجتماعی‌ برای بررسی تفاوت‌های عوامل انگیزشی بین دانشجویان رشته تربیت بدنی و غیر تربیت‌ در عوامل تعامل اجتماعی و توسعه شغلی امتیاز پسران بیشتر از دختران می‌باشد و ارزش امتیاز دختران بیشتر بود که به ترتیب با نتایج ایسموند،کیم دورسچ و توماس و همکارانش مطابقت داشت. همچنین در دانشجویان غیر تربیت بدنی عوامل تعامل اجتماعی، صورتی که دانشجویان غیر تربیت بدنی ابتدا به عامل تعامل اجتماعی اهمیت می‌دهند و همچنین از میان این عوامل،چهار عامل توسعه شغلی،رسمیت،عزت نفس و رشد شخصی در بین دانشجویان رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی تفاوت معنی‌داری‌"

کلیدواژه ها:

داوطلبان ، عوامل انگیزشی ، دانشجویان تربیت بدنی

کلید واژه های ماشینی:

داوطلبان ، دانشجویان تربیت‌بدنی و غیر تربیت‌بدنی ، تربیت‌بدنی و غیر تربیت‌بدنی تفاوت ، دانشجویان ، دانشجویان غیر تربیت‌بدنی عوامل تعامل ، دانشجویان تربیت‌بدنی بیشترین و کم‌ترین ، غیر تربیت‌بدنی عوامل تعامل اجتماعی ، دانشجویان رشته‌های غیر تربیت‌بدنی ، بررسی عوامل انگیزشی داوطلبان ، عوامل انگیزشی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.