Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش نظارتی مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 69 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان، بررسی نقش نظارتی مدیران مدارس، مدیران، آموزش، مدیران مرد به معلمان کمک، ارزشیابی آموزش، طراحی آموزش و تدریس، نظرات مدیران زن و مرد، نظرات مدیران با مدارک تحصیلی، مرد

این پژوهش به منظور بررسی نقش نظارتی مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان‌ است.در این رابطه نقش نظارتی مدیران در 5 زمینهء(طراحی آموزش و تدریس، اجرای آموزش،ارزشیابی آموزش،ادارهء کلاس و برنامه‌های ضمن خدمت)مورد بررسی قرار گرفته است.روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری،پرسشنامهء محقق ساخته حاوی 21 سؤال بسته‌پاسخ براساس طیف‌ پنج درجه‌ای لیکرت است.اعتبار پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ‌ 83 درصد برآورد شد.جامعهء آماری،کلیهء مدیران زن و مرد شاغل در مدارس‌ ابتدایی نواحی پنجگانهء شهر اصفهان بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای‌ متناسب با حجم،175 مدیر(89 مرد و 86 زن)به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات،از روشهای آماری توصیفی و استباطی‌ (آزمونهای t تک متغیره، t با دو گروه مستقل،تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل‌ واریانس عاملی)استفاه شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مدیران مدارس ابتدایی در هریک از نقشهای‌ نظارتی بیش از سطح متوسط به معلمان کمک می‌کنند.همچنین بین نظرات مدیران‌ زن و مرد در زمینه‌های اجرای آموزش،ارزشیابی آموزش و برنامه‌های ضمن خدمت‌ تفاوت معناداری وجود دارد.به عبارتی مدیران زن معتقدند که بیشتر از مدیران مرد به‌ معلمان کمک کرده‌اند.مقایسهء میانگین نظرات مدیران با توجه به سوابق خدمت نشان‌ می‌دهد که بیشترین کمک در خصوص طراحی آموزش از طرف مدیران با سابقهء خدمت 25-21 سال به بالا بوده است.تفاوت مشاهده شده بین نظرات مدیران با مدارک تحصیلی مختلف در زمینهء ادارهء کلاس و برنامه‌های ضمن خدمت معنادار بود.به عبارتی کمترین کمک مربوط به مدیران با مدرک تحصیلی لیسانس و بیشترین‌ کمک مربوط به مدیران فوق دیپلم بوده است.

خلاصه ماشینی:

"روش با توجه به اینکه پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش نظارتی مدیران مدارس‌ ابتدایی شهر اصفهان است،به شیوهء توصیفی و از گونهء پیمایشی می‌باشد و در آن‌ نظر مدیران زن و مرد مدارس ابتدایی مورد پرسش،تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفته است. جدول 2-مقایسهء میانگین نمرات مدیران مرد و زن مدارس ابتدایی در خصوص نقشهاس نظارتی آنها نتایج جدول 2 نشان‌دهندهء این واقعیت است که t مشاهده شده در خصوص‌ اجرای آموزش،ارزشیابی آموزش و برنامه‌های ضمن خدمت در سطح P>0/05 معنادار بوده است. بنابر این بین نظرات مدیران زن و مرد در خصوص ارائهء کمک در زمینهء اجرای آموزش،ارزشیابی آموزش و برنامه‌های ضمن خدمت تفاوت وجود دارد. جدول 3-مقایسهء میانگین نمرات مدیران با سوابق مختلف خدمت در خصوص نقشهای نظارتی آنها با توجه به اینکه F مشاهده شده در خصوص طراحی آموزش،تدریس و برنامه‌های ضمن خدمت در سطح P>0/05 معنادار می‌باشد،بنابر این بین نظرات‌ مدیران با سوابق مختلف خدمتی تفاوت وجود دارد. جدول 4-مقایسهء میانگین نمرات مدیران با تحصیلات مختلف در خصوص نقشهای نظارتی آنها با توجه به اینکه F مشاهده شده در خصوص ادارهء کلاس و برنامهء ضمن خدمت‌ در سطح P>0/05 معنادار می‌باشد،بنابر این بین نظرات مدیران با توجه به مدرک‌ تحصیلی آنها تفاوت وجود دارد. بررسی و تحلیل اطلاعات حاصل تفاوت مشاهده شده بین نظرات مدیران زن و مرد را در زمینهء اجرای آموزش،ارزشیابی آموزش و برنامه‌های ضمن خدمت معنادار نشان داده است. مقایسهء میانگین نظرات مدیران با توجه به سوابق مختلف خدمت نشان می‌دهد که تفاوت مشاهده شده در خصوص طراحی آموزش و تدریس و برنامه‌های ضمن‌ خدمت معنادار می‌باشد. Journal of Educatinal Administration,Vol 18,PP 31-46 ORTIZ,F."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.